REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registrovanje aktivnosti koje se ticu izvora zracenja

Kosovska Agencija za Zastitu od Zracenje i Nuklearnu Sigurnost

Qëllimi: Svrhaove procedure je registracija aktivnosti koje se ticu izvora zracenja je regulatorna kontrola praksi i izvora zracenja koji mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi i dobrobit životne sredine.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja prijavu na šalteru Agencije za zaštitu od zracenja i nuklearnu bezbednost Dokumentacija se dostavlja Kancelariji za izdavanje dozvola. Službenik za dozvole obaveštava Komisiju za izdavanje dozvola, licenci i registraciji, koja se saziva u skladu sa odlukom glavnog izvršnog službenika Agencije. Službenik za dozvole odreduje datum i vreme pregleda prijave, a u roku od 15 dana od dana podnošenja celokupne dokumentacije. Komisija ce se sastati, pregledati prijavu i saciniti preporuku, koja se onda dostavlja glavnom izvršnom službeniku. U zavisnosti od preporuke komisije, glavni izvršni službenik donosi odluku o eventualnoj registraciji.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 dana

Organi i ankimimit: Agencija za zaštitu od zračenja i nuklearnu bezbednost

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • - Podaci o pravnom/fizičkom licu: (preduzeće, broj preduzeća, grad, poštanski broj, ulica i broj, telefon, email, lice odgovorno za zaštitu od jonizujućeg zračenja, kontakt lice)
  • - Podaci o aktivnosti (polje rada, vrsta aktivnosti)
  • - Podaci o izvorima radioaktivnog zračenja (radionuklid, identifikacioni broj, lokacija, aktivnost, vrsta izvora)
  • - Izjava pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su podaci navedeni u dokumentaciji tačni i ispravni
  • - Potvrda pravnog/fizičkog lica (ime i prezime ovlašćenog lica, pečat, datum)
  • - Potvrda pravnog/fizičkog lica (ime i prezime ovlašćenog lica, pečat, datum)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • 1. Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
  • 2. Tehnička dokumentacija opreme (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPošto ne postoji podzakonski akt o porezima, naknadama i placanjima, nije predvidena nikakva

Formulari nuk është në dispozicion