REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvole za izvoznike, uvoznike i prevoznike radioaktivnih materijala

Kosovska Agencija za Zastitu od Zracenje i Nuklearnu Sigurnost

Qëllimi: Svrha ove procedure je regulatorna kontrola praksi i izvora zracenja koji mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi i dobrobit životne sredine.

Përshkrimi: Podnosioci prijava moraju dostaviti prijave na šalteru Agencije za zaštitu od zracenja i nuklearnu bezbednost. Dokumentacija se podnosi kancelariji za izdavanje dozvola. Službenik za dozvole obaveštava Komisiju za izdavanje dozvola, licenci i registraciji, koja se saziva u skladu sa odlukom glavnog izvršnog službenika Agencije. Službenik za dozvole odreduje datum i vreme pregleda prijave, a u roku od 15 dana od dana podnošenja celokupne dokumentacije. Komisija ce se sastati, pregledati prijavu i saciniti preporuku, koja se onda dostavlja glavnom izvršnom službeniku. U zavisnosti od preporuke komisije, glavni izvršni službenik donosi odluku o eventualnom izdavanju dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina

Organi i ankimimit: Agencija za zaštitu od zračenja i nuklearnu bezbednost

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • - Podaci o pravnom/fizičkom licu: (preduzeće, broj preduzeća, grad, poštanski broj, ulica i broj, telefon, email, lice odgovorno za zaštitu od jonizujućeg zračenja, kontakt lice)
 • - Podaci o aktivnosti (polje rada, vrsta aktivnosti)
 • - Podaci o izvorima radioaktivnog zračenja (radionuklid, identifikacioni broj, lokacija, aktivnost, vrsta izvora)
 • - Izjava pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su podaci navedeni u dokumentaciji tačni i ispravni
 • - Potvrda pravnog/fizičkog lica (ime i prezime ovlašćenog lica, pečat, datum)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • 1. Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • 2. Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • 3. Uverenje o registraciji za uvoz/izvoz (Kopija)
 • 4. Dozvola za bavljenje privrednom aktivnošću (Kopija)
 • 5. Potvrda o položenom kursu obuke za rukovanje opasnim hemikalijama (Originalna)
 • 6. Plan i program zaštite od zračenja u toku transporta radioaktivnih materijala (Overena kopija)
 • 7. Registracija vozila (Originalna)
 • 8. Ime odgovornog lica za zaštitu od zračenja, stručna sprema (Originalna)
 • 9. Podaci o transportnom vozilu, uključujući fotografije kojima se prikazuje paleta za transport opasnih materijala i transport radioaktivnih materijala (Originalna)
 • 10. Rezime izveštaja o aktivnostima izvoza i transporta radioaktivnih resursa u toku protekle godine (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPošto ne postoji podzakonski akt o porezima, naknadama i placanjima, nije predvidena nikakva.

Formulari nuk është në dispozicion