REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Priznavanje statusa eksperata za zaštitu od zracenja

Kosovska Agencija za Zastitu od Zracenje i Nuklearnu Sigurnost

Qëllimi: Svrha ove procedure je priznavanje statusa eksperta za zaštitu od zracenja je regulatorna kontrola praksi i izvora zracenja koji mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi i dobrobit životne sredine.

Përshkrimi: Podnosioci prijava moraju dostaviti prijave na šalteru Agencije za zaštitu od zracenja i nuklearnu bezbednost. Dokumentacija se podnosi kancelariji za izdavanje dozvola. Službenik za dozvole obaveštava Komisiju za izdavanje dozvola, licenci i registraciji, koja se saziva u skladu sa odlukom glavnog izvršnog službenika Agencije. Službenik za dozvole odreduje datum i vreme pregleda prijave, a u roku od 15 dana od dana podnošenja celokupne dokumentacije. Komisija ce se sastati, pregledati prijavu i saciniti preporuku, koja se onda dostavlja glavnom izvršnom službeniku. U zavisnosti od preporuke komisije, glavni izvršni službenik donosi odluku o eventualnom izdavanju priznanja status eksperta.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Agencija za zaštitu od zračenja i nuklearnu bezbednost

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

 • - Podaci o pravnom/fizičkom licu: (preduzeće, broj preduzeća, grad, poštanski broj, ulica i broj, telefon, email)
 • - Podaci o radu
 • - Izjava pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su podaci navedeni u dokumentaciji tačni i ispravni
 • - Potvrda pravnog/fizičkog lica (ime i prezime, pečat, datum)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • 1. Identifikacioni dokument (Overena kopija)
 • 2. Uverenje kojim se prikazuje celokupan krivični dosije lica (Originalna)
 • 3. Diploma (Kopija)
 • 4. Uverenje o stečenim sertifikatima obuke (Overena kopija)
 • 5. Dokaz o radnom iskustvu (Originalna)
 • Za priznavanje ekspertskog statusa za zaštitu od zračenja (lica iz inostranstva), neophodno je dostaviti sledeće: 1. Uverenje o priznavanju ekspertskog statusa za zaštitu od zračenja, koje izdaje nadležna ustanova u stranoj zemlji (Originalna)
 • 2. Dokaz o radnom iskustvu (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPošto ne postoji podzakonski akt o porezima, naknadama i placanjima, nije predvidena nikakva

Formulari nuk është në dispozicion