REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenciranje aktivnosti koje se ticu izvora zracenja

Kosovska Agencija za Zastitu od Zracenje i Nuklearnu Sigurnost

Qëllimi: Svrha licence je regulatorna kontrola praksi i izvora zracenja koji mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi i dobrobit životne sredine.

Përshkrimi: Podnosioci prijava moraju dostaviti prijave na šalteru Agencije za zaštitu od zracenja i nuklearnu bezbednost. Dokumentacija se podnosi kancelariji za izdavanje dozvola. Službenik za dozvole obaveštava Komisiju za izdavanje dozvola, licenci i registraciji, koja se saziva u skladu sa odlukom glavnog izvršnog službenika Agencije. Službenik za dozvole odreduje datum i vreme pregleda prijave, a u roku od 15 dana od dana podnošenja celokupne dokumentacije. Komisija ce se sastati, pregledati prijavu i saciniti preporuku, koja se onda dostavlja glavnom izvršnom službeniku. U zavisnosti od preporuke komisije, glavni izvršni službenik donosi odluku o eventualnom izdavanju licence.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Agencija za zaštitu od zračenja i nuklearnu bezbednost

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • - Podaci o pravnom/fizičkom licu: (preduzeće, broj preduzeća, grad, poštanski broj, ulica i broj, telefon, email, lice odgovorno za zaštitu od jonizujućeg zračenja, kontakt lice, tehnički servis za kontrolu dozimetra)
 • - Podaci o aktivnosti (polje rada, vrsta aktivnosti)
 • - Podaci o izvorima radioaktivnog zračenja (radionuklid, identifikacioni broj, lokacija, aktivnost, vrsta izvora)
 • - Podaci o opremi koja zrači (proizvođač, model, serijski broj, lokacija, maksimalna snaga)
 • - Izjava pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su podaci navedeni u dokumentaciji tačni i ispravni
 • - Potvrda pravnog/fizičkog lica (ime i prezime, pečat, datum)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • 1. Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • 2. Izveštaj o proceni zaštite od zračenja (Originalna)
 • 3. Sporazum sa tehničkim serviserom za očitavanje dozimetra (Originalna)
 • 4. Ime odgovornog lica za zaštitu od zračenja (Originalna)
 • 5. Plan upravljanja radioaktivnim otpacima (Overena kopija)
 • 6. Akcioni plan u slučaju nesreće koja uključuje i izvore zračenja (Originalna)
 • 7. Dokaz o stručnoj spremi osoblja koje rukuje izvorima zračenja (Originalna)
 • 8. Kodeks bezbednosti na radu (Originalna)
 • 9. Sporazum o održavanju opreme (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPošto ne postoji podzakonski akt o porezima, naknadama i placanjima, nije predvidena nikakva.

Formulari nuk është në dispozicion