REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobrenja vlasnicima preduzeca koja se bave hranom životinjskog porekla

Agencija za hranu i veterinarstvo, Odsek za javno zdravlje

Qëllimi: Svrha ove procedure provera ispunjavanja minimalnih kriterijuma u smislu infrastrukture, opreme, proizvodne linije i identifikacije postrojenja lica koja se bave preradom hrane životinjskog porekla. Postupak odobrenja se vrši u postrojenjima koja, nakon procene analize rizika, predstavljaju srednji ili visok nivo rizika po javno zdravlje. To se pre svega odnosi na postrojenja za proizvodnju, preradu i skladištenje hrane životinjskog porekla koja se distribuira i izlaže prodaji kroz mrežu drugih privrednih subjekata. Tu se obicno podrazumevaju preradeni prehrambeni proizvodi, polugotovi proizvodi ili proizvodi koji se mogu momentalno konzumirati, sa srednjim ili dugotrajnim rokom upotrebe. Takva preduzeca moraju održavati standarde kvaliteta i obezbednosti skladištenja proizvoda na adekvatnim temperaturama u toku citavog roka trajanja proizvoda.

Përshkrimi: Operateri i preduzeca koja se bave hranom životinjskog porekla su u obavezi da podnesu zahtev za odobrenje rada doticnog postrojenja pri Direkciji za javno zdravlje u roku od 30 dana pre stavljanja hrane u promet, u skladu sa aneksom 2 uredbe br. 18/2016. Preduzeca mogu dobiti odobrenje za: 1. Postrojenja za klanje i preradu stoke: krava, koza, ovaca, svinja i konja; 2. Postrojenja za klanje i preradu živine i zecetine; 3. Postrojenja za klanje i preradu divljih i domacih životinja; 4. Postrojenja za klanje i preradu divljih životinja; 5. Postrojenja za proizvodnju mlevenog mesa, pripremu mesa i mehanicki otkoštenog mesa; 6. Postrojenja za preradu mesa, kobasica, dimljenih mesnih proizvoda, polugotovih i gotovih proizvoda od mesa, proizvodnju konzervi, masti/sala i drugih mesnih proizvoda; 7. Postrojenja za žive školjke: 8. Postrojenja za riblje proizvode: 9. Postrojenja za mleko i mlecne proizvode: 9,1. Otkupne stanice za mleko koje snabdevaju dva ili više postrojenja za preradu mleka i mlecnih proizvoda; 9,2. Postrojenja za preradu mleka: 10. Postrojenja za jaja: 10,1. Centri za pakovanje jaja; 10.2 Proizvodnja tecnih jaja; 10,3. Prerada jaja. 11. Postrojenja za preradu žaba i puževa; 12. Postrojenja za prikupljanje i preradu masti i topljenog životinjskog sala; 13. Postrojenja za preradu želuca, slezine i iznutrica; 14. Postrojenja za želatin; 15. Postrojenja za proizvodnju kolagena. 16. Postrojanja za obavljanje opštih aktivnosti. 16,1. Skladištenje hrane životinjskog porekla u uslovima kontrolisane temperature; 16,2. Postrojenja za prepakivanje hrane životinjskog porekla; 16,3. Postrojenja za veleprodaju hrane životinjskog porekla 17. Postrojenja za izvoz hrane životinjskog porekla 18. Postrojenja za meso zaklanih divljih životinja koje je namenjeno javnoj potrošnji. Glavni izvršni službenik Agencije za hranu i veterinarstvo u vidu odluke imenuje strucnu komisiju koja proverava kriterijume u cilju davanja odobrenja postrojenju. Ukoliko postrojenje ispunjava kriterijume koje predvida važece zakonodavstvo, strucna komisija šalje izveštaj Administrativnom odseku, zajedno sa preporukom o davanju odobrenja. Nakon odobrenja, postrojenje se upisuje u Registar odobrenih preduzeca za aktivnosti prerade hrane. Dodeljuje se broj odobrenja i nakon toga se izdaje odobrenje.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Šest (6) meseci

Organi i ankimimit: Agencija za hranu i veterinarstvo

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv lica;
 • Adresa lica;
 • Broj u privrednom registru lica;
 • Naziv postrojenja;
 • Lokacija postrojenja;
 • Region;
 • Mesto i poštanski broj;
 • Odgovorno lice za proizvodnju hrane u postrojenju;
 • Ime i prezime / radno mesto / br. telefona i elektronska pošta;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
 • Nacrt postrojenja, uključujući projektovani prostor, skladištenje opreme i tehnološki protok proizvodnih procesa u razmeri 1:50 ili 1: 100 tako da su uređeni prostor i oprema jasno vidljivi; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EUR Bankarski transfer

Formulari nuk është në dispozicion