REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Leje për mbajtje në internim, kultivim, shitje dhe blerje të llojeve të shtazëve të egra strikte të mbrojtura

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi: Qëllimi kësaj procedure administrative është ruajtja e barazpeshes natyrore dhe moslejimin e dëmtimit të fondit të shtazëve strikt të mbrojtura.

Përshkrimi: Kjo leje lëshohet me një akt (shkresë) nga Ministria në bazë të kërkesës së palës e cila dorëzohet në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, e cila shqyrtohet në Departamentin Mbrojtjes së Mjedisit, pastaj Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ja lëshon lejen me vendim.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nuk është përcaktuar

Organi i ankimimit: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Numri i telefonit dhe email adresa
  • Të dhënat të tjera rreth personit përgjegjës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është përcaktuar

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kërkesa me shkrim (Origjinal)
  • Studimi i Vlerësimit të Ndikimit (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa20 Euro Transfer bankar1000400070002120