REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz otpada

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Qëllimi: Svrha ove procedure je da definiše uslove i procedure za izdavanje dozvola za uvoz otpada u Republiku Kosovo.

Përshkrimi: procedura za dobijanje dozvole za uvoz otpada se ostvaruje prijavom pri Ministarstvu Životne Sredine i Prostornog Planiranja, a pregleda ga odbor koji saziva Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja. Odbor za izdavanje dozvole odlucuje da li da izda dozvolu ili ne, a na osnovu procene dokumentacije. Zapisnici Odbora za izdavanje dozvola potpisuju predsednik i drugi clanovi odbora koji su bili prisutni na sastanku i zasedanjima pregleda prijave. Na osnovu procene odbora, bice doneta odluka, a koju ce potpisati Generalni sekretar.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Datum podnošenja prijave
 • Broj telefona, broj faksa i elektronska pošta
 • Količina otpada

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Formular (Originalna)
 • Finansijska garancija (Originalna)
 • Ugovor izmedu onoga koji šalje i prima otpad (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • Dokaz o karakteristikama otpada (Originalna)
 • Popunjeni formular sa neophodnim podacima za rad na prekograničnom protoku otpada u skladu sa Aneksima I i II o uvozu, izvozu i tranzitu otpada (Originalna)
 • Izjava u okviru aneksa IV AU o uvozu, izvozu i tranzitu otpada, uz potvrdu podnosioca prijave za dobijanje dozvole. (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata10 EURBankarski transfer1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion