REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ex-ante akreditacija ustanove koja ima u ponudi, vrši procenu i sertifikuje strucnu spremu

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Qëllimi: Svrha ove procedure je zvanicno priznanje da pružaoci visokog obrazovanja i njegovi programi uglavnom ispunjavaju prihvacene standarde kvaliteta, a njegov kvalitet i kvalifikacije se daju nosiocima.

Përshkrimi: Institucija podnosi prijavu (izveštaj o proceni sopstvenih kapaciteta i propratnu dokumentaciju) na osnovu kriterijuma koje uspostavlja Državna uprava za školsku i strucnu spremu (DUŠSS). Državna uprava za školsku i strucnu spremu imenuje tim strucnjaka koji vrše procenu prijave i akreditacije. Strucni tim vrši procenu izveštaja o proceni sopstvenih kapaciteta koji podnosi institucija podnosilac prijave, odlazi kod ustanove podnosioca prijave, priprema nacrt izveštaja i daje preporuke, podnosi nacrt izveštaja DUŠSS. Državna uprava za školsku i strucnu spremu izdaje odluku na osnovu preporuka tima i o tome obaveštava podnosioca prijave. Državna uprava za školsku i strucnu spremu izdaje konacnu odluku i izradjuje neophodnu dokumentaciju koja potvrdjuje status ustanove. Ista procedura važi i za produženje dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Upravni odbor NTK

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv i adresa ustanove
 • Naziv kvalifikacije/modula i nivo u skladu sa Državnim okvirom za školsku spremu
 • Vrsta ustanove
 • Glavne aktivnosti ustanove
 • Status pravnog lica - navesti detaje o registraciji
 • Ako je ustanovu MONT licencirao da radi kao obrazovna ustanova, dostaviti dokaz:
 • Ako kvalifikacija/modul o kome se radi već ima odobrenje Upravnog saveta AKM, dostaviti detalje o:
 • Ustanova koja želi da se prijavi za akreditaciju:
 • Podaci o ustanovi, uključujući upravu i finansijsko stanje
 • Oprema i materijali za kvalifikaciju/modul
 • Nastavno i/ili procenjivačko osoblje specificnog predmeta
 • Upravljanje procenom kvaliteta
 • Podaci koji potvrduju kontrolu kvaliteta i verifikaciju o postignućima kandidata
 • Upravljanje kvalitetom izdavanja sertifikata
 • Politike i procedure za razvoj osoblja koje se tiču procene, interne verifikacije i izdavanja sertifikata
 • Politike i procedure za procenu kandidata sa posebnim potrebama
 • Politike nadzora i procedure za osiguravanje poštenog odabira kandidata, kao i pružanje jednakih prilika za prijavljivanje
 • Postupak priznavanja prethodno stečenog formalnog i neformalnog obrazovanja; Sistemi za priznavanje i prenošenje bodova koji je kandidat osvojio; Realizovanje procene u bezbednom i stabilnom okruženju; Sertifikovanje; Podaci o direktoru; Podaci o kontakt osobi za ovu prijavu (ako nisu isti kao i za direktora); Potpis direktora; Datum podnošenja prijave
 • Podaci o direktoru; Podaci o kontakt licu za ovu prijavu (ukoliko nije direktor)
 • Potpis direktora; Datum prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 6 miseci

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Jedna kopija uverenja na uvid (izdaje se na osnovu napretka u obuci). (Overena kopija)
 • Upravljacki savet DUŠSS (Overena kopija)
 • Dokaz o bezbednom i stabilnom radnom okruženju: prijavljivanje incidenata (ako ih ima), lista opreme za bezbednost na radu koja je na raspolaganju, obuke o medicinskoj pomoći i bezbednosti za kandidate i osoblje (ako ih ima). (Overena kopija)
 • Finansijski izveštaji i stanje ustanove (Overena kopija)
 • Dokaz o prenošenju bodova (Overena kopija)
 • Lista uprave i stručnog osoblja koje je deo nastave i procene ispunjavanja kriterijuma. (Overena kopija)
 • Uverenja za postupke za priznavanje diploma (Overena kopija)
 • Dokaz o memorandumima o saradnji, projektima, zadacima i praktičnom radu koji obavlja kandidat u ustanovi i van nje (kompanija, organizacija itd.) (Overena kopija)
 • Politike za nadzor i jednake prilike za sve (Overena kopija)
 • Dokaz o internoj kontroli kvaliteta (Overena kopija)
 • Dokaz o proceni kandidata sa posebnim potrebama (Overena kopija)
 • Dokaz o podacima koji potvrduju kontrolu kvaliteta i verifikaciju o postignućima kandidata (Overena kopija)
 • Uverenje za upravljanje kvalitetom (Overena kopija)
 • Dokaz o ispunjavanju kriterijuma i iskustvu osoblja (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata• Osnovna administrativna taksa od 50 EUR; • Pocetna akreditacija ustanove koja ima u ponudi procenu i sertifikuje strucnu spremu 600 EUR; • Ponovna akreditacija ustanove koja ima u ponudi procenu i sertifikuje strucnu spremu 300 EUR; • Radni dan eksperata placa institucija podnosilac prijave i iznosi 100 EUR bruto za eksperta, dok se obicno angažuju dva eksperta. Pojašnjenje: Tim eksperata obicno cine dva lokalna eksperta iz doticne oblasti. Medutim, može se desiti da tim cine 3 eksperta iz doticne oblasti, bilo da su iz regiona ili iz inostranstva. Ustanova placa 100 EUR bruto za lokalnog eksperta za jedan radni dan. Za eksperta iz regiona ustanova placa 200 EUR bruto za jedan radni dan, dok ustanova placa 400 EUR bruto za jedan radni dan za eksperta iz inostranstva. Bankarski transfer1000400070002605

Formulari nuk është në dispozicion