REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za kabinet ultrazvuka

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Qëllimi: Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova u smislu prostora, inventara, opreme i radnog osoblja kako bi se ovim preduzecima omogucilo da obavljaju doticne usluge u skladu sa važecim zakonodavstvom. Pored toga, cilj je kontrola kvaliteta usluga u ovim ustanovama i garantovanje javnog zdravlja.

Përshkrimi: Stranka podnosi zahtev Odeljenju za izdavanje licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova za dobijanje licence za laboratorije za ultrazvuk. Ovo odeljenje radi u okviru Ministarstva zdravlja. Dozvolu izdaje Kosovska agencija za zracenje i nuklearnu bezbednost. Dokumentaciju pregleda Odbor za licenciranje privatnih zdravstvenih ustanova. Potpisanu odluku izdaje predsedavajuci Odbora, dok pomenuti predsedavajuci i ministar takode potpisuju 5-godišnju dozvolu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo Zdravlje, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Vrsta ustanove, Naziv ustanove, Adresa,
 • Radno vreme ustanove
 • Osnivač: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, Telefon, faks, elektronska pošta
 • Direktor: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, broj telefona faks, elektronska pošta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Obrazac za prijavu (Originalna)
 • Uverenje o registraciji biznisa (Overena kopija)
 • Lična karta odgovorne lice (Overena kopija)
 • Radna dozvola za zdravstveno osoblje (Originalna)
 • Sanitarna saglasnost nadležne opštine na čijem će području biti otvorena zdravstvena ustanova (Originalna)
 • Statut zdravstvene ustanove na osnovu Zakona o zdravstvu br. 04/L-125 (Originalna)
 • Dozvolu izdaje Kosovska agencija za zaštitu od zračenja i nuklearnu bezbednost (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata200 EUR za prijavu; 600 EUR za dozvolu; 200 EUR za obnovu dozvole;Bankarski transfer1000400070002508

Formulari nuk është në dispozicion