REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za radioloski kabinet

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Qëllimi: Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguc´iti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa važec´im zakonodavstvom kako bi provjerili kvalitet usluge u ovim institucijama i da garantuje zdravlje javnosti.

Përshkrimi: Stranka podnosi zahtev Odeljenju za izdavanje licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova za dobijanje dozvole za laboratorije za radiologiju. Ovo odeljenje radi u okviru Ministarstva zdravlja. Licencu izdaje Kosovska agencija za zracenje i nuklearnu bezbednost. Dokumentaciju pregleda Odbor za licenciranje privatnih zdravstvenih ustanova. Potpisanu odluku izdaje predsedavajuci Odbora, dok pomenuti predsedavajuci i ministar takode potpisuju 5-godišnju licencu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo Zdravlje, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Vrsta ustanove, Naziv ustanove, Adresa
  • Radno vreme ustanove, Osnivač: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, Telefon, faks, elektronska pošta
  • Direktor: Ime (ime jednog roditelja) prezime, adresa, telefon, faks, elektronska pošta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Prijavni obrasci (Originalna)
  • Uverenje o registraciji biznisa (Overena kopija)
  • Lična karta odgovorne lice (Overena kopija)
  • Stručna licenca za zdravstveno osoblje; (Originalna)
  • Sanitarna saglasnost nadležne opštine na čijem će području biti otvorena zdravstvena ustanova (Originalna)
  • Statut zdravstvene ustanove na osnovu Zakona o zdravstvu br. 04/L-125 (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata200 EUR (prijava); 1000 EUR za dozvolu; 400 EUR za obnovu dozvole; Bankarski transfer1000400070002508

Formulari nuk është në dispozicion