REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për laborator të stomatologjisë

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Qëllimi: Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i veprimtarive përkatëse konform legjislacionit në fuqi, për të kontrolluar cilësinë e shërbimit në këto institucione dhe për të garantuar shëndetin e publikut.

Përshkrimi: Pala aplikon në Ministri pranë Divizionit për Licencime dhe Akreditime të Institucioneve Shëndetësore për licencimin e Laboratorëve të Stomatologjisë, vlerësimin e bënë Komisioni Vlerësues, shqyrtimi i aplikacionit bëhet nga Bordi i Licencimit të institucioneve shëndetësore private, pas aprovimit dërgohet tek Ministri për nënshkrim. Në afatin prej 30 ditësh nga data e aplikimit lëshohet licenca me vendim të Bordit për periudhën kohore prej 5 vitesh.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Shëndetësisë, Komisioni për shqyrtimin e Ankesave të aplikuesve dhe institucioneve private shëndetësore

Afati i ankimimit: 30 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
 • Numri i telefonit dhe email adresa
 • Informata për veprimtarinë punuese
 • Orari i punës
 • Statuti i Institucionit shëndetësor duke u bazuar në Ligjin për Shëndetësi nr. 04/L-125

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Formulari për aplikim (Origjinal)
 • Statuti i Institucionit shëndetësor duke u bazuar në Ligjin për Shëndetësi Nr. 04/L-125 (Kopje)
 • Dokumentacioni identifikues për themeluesin, drejtorin dhe personelit shëndetësor (Kopje)
 • Licencat profesionale për personelin shëndetësor (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit duke përfshirë informatat shtesë mbi biznesin (Kopje)
 • Pëlqimi Sanitar nga Komuna në të cilën do të hapet institucioni shëndetësor (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Pagesa e Tarifës administrative sipas UA 08/2014, përmes fletëpagesës e cila merret në Divizionin për Licencime dhe Akreditime të Institucioneve Shëndetësore (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa200 Euro për Aplikim; 1000 Euro për Licencim; 200 Euro për ripërtërirje 200 Euro per Aplikim; Transfer bankar1000400070002508

Sharko formularët