REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për laborator të citologjisë

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Qëllimi: Kjo procedurë ka për qëllim plotësimin e kushteve për hapësirën, invertarin, paisjet dhe personelin për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe këtyre subjekteve t'u mundësohet ushtrimi i veprimtarive përkatëse konform legjislacionit në fuqi, për të kontrolluar cilësinë e shërbimit në këto institucione dhe për të garantuar shëndetin e publikut.

Përshkrimi: Pala aplikon në Ministri pranë Divizionit për Licencime dhe Akreditime të Institucioneve Shëndetësore për licencimin e Laboratorit të Citologjisë, vlerësimin e bënë Komisioni Vlerësues; shqyrtimi i aplikacionit bëhet nga Bordi i licencimit të institucioneve shëndetësore private, pas aprovimit dërgohet tek Ministri për nënshkrim. Në afatin 30 ditë nga data e aplikimit lëshohet licenca me vendim të Bordit për periudhën kohor prej 5 vitesh.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Shëndetësisë, Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të aplikuesve dhe Institucioneve private shëndetësore

Afati i ankimimit: 30 ditë

Informatat e kërkuara

 • Lloji i institucionit, titulli i institucionit, adresa
 • Orari i punës së institucionit
 • Themeluesi: Emri (Emri i Prindit) Mbiemri, adtresa, telefoni, faksi-E-mali
 • Drejtori: Emri (Emri i Prindit) Mbiemri, adresa, telefoni, faksi-E-mali
 • Licenca profesionale, për personelin shëndetësor
 • Certifikata e regjistrimit të Biznesit
 • Dokumenti Identifikues
 • Shërbimet shëndetësore që ofrohen sipas ICD-9
 • Formulari i aplikimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Formulari për aplikim (Origjinal)
 • Statuti i institucionit shëndetësor duke u bazuar në Ligjin për Shëndetësi Nr. 04/L-125 (Kopje)
 • Dokumentacioni identifikues për themeluesin, drejtorin dhe personelit shëndetësor (Kopje)
 • Licenca profesionale për personelin shëndetësor (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit duke përfshirë informatat shtesë mbi biznesin (Kopje)
 • Pëlqimi Sanitar nga Komuna në të cilën do të hapet institucioni shëndetësor (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Pagesa e Tarifës administrative sipas UA 08/2014, përmes fletëpagesës e cila merret në Divizionin për Licencime dhe Akreditime të Institucioneve Shëndetësore (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa200 Euro për Aplikim; 1000 Euro për Licencim; 200 Euro për Ripërtëritje; Transfer bankar1000400070002508

Sharko formularët