REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za medicinsku laboratoriju klinicke mikrobiologije

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Qëllimi: Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguciti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa važecim zakonodavstvom kako bi provjerili kvalitet usluge u ovim institucijama i da garantuje zdravlje javnosti.

Përshkrimi: Stranka podnosi prijavu pri Ministarstvu, odnosno Odeljenju za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova radi dobijanje licence za rad medicinske mikrobiološke klinicke laboratorije. Procenu vrši Ocenjivacka komisija; pregled prijave vrši Odbor za licenciranje privatnih zdravstvenih ustanova. Nakon pozitivnog odgovora, predmet se šalje ministru na potpisivanje. U roku od 30 dana od dana podnošenja prijave, izdaje se licenca u skladu sa odlukom Odbora na period važenja od 5 godina.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo Zdravlja, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Vrsta ustanove, Naziv ustanove, Adresa
  • Radno vreme ustanove
  • Direktor: Ime (ime roditelja), prezime, adresa, broj telefona faks, elektronska pošta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplikacija (Originalna)
  • Uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću (Overena kopija)
  • Lični dokumenti osnivača, direktora i zdravstvenog osoblja; (Overena kopija)
  • Stručna licenca za zdravstveno osoblje (Originalna)
  • Statut zdravstvene ustanove na osnovu Zakona o zdravstvu br. 04/L-125 (Overena kopija)
  • Sanitarna saglasnost opštine na čijem će području biti otvorena zdravstvena ustanova, (Originalna)
  • Plaćanje administrativne takse u skladu sa AU 08/2014 u vidu uplatnice koju izdaje Odsek za izdavanje dozvola i akreditaciju zdravstvenih ustanova (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1000 EUR za dozvolu; 200 EUR za prijavu; 400 EUR za obnovu dozvole; Bankarski transfer1000400070002508

Formulari nuk është në dispozicion