REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za ambulantu radiologije i hemioterapije

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je da kontroliše kvalitet usluga koje pružaju ove ambulante.

Përshkrimi: Stranka podnosi zahtev za izdavanje licence za ambulantu radiologije i hemioterapije u Odseku za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova u Ministarstvu zdravlja. Zahtev sa pratecom dokumentacijom pregleda odgovarajuc´a Komisija i ako su ispunjeni uslovi predvideni važec´om legislativom, ministar izdaje licencu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo Zdravstva, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Broj telefona i elektronska pošta
  • Informacije o akivnosti

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za dozvolu (Originalna)
  • Uverenje o registraciji biznisa (Overena kopija)
  • Lična karta odgovorne lice (Overena kopija)
  • Radna dozvola za zdravstveno osoblje (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataBankarski transfer1000400070002508

Formulari nuk është në dispozicion