REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për ambulancë për radiologji dhe kemioterapi

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Qëllimi: Qëllimi i kësaj pocedure administrative konsiston në kontrollimin e cilësisë së shërbimeve të cilat ofrohen nga këto ambulanta.

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesën për licencimin e ambulancës për radiologji dhe kemioterapi pranë Divizionit për Licencime dhe Akreditime të Institucioneve Shëndetësore në Minstrinë e Shëndetësisë. Kërkesa me dokumentacionin mbështetës shqyrtohet nga ana e Komisionit përkatës dhe nëse plotësohen kushtet e parapara me legjislacionin ne fuqi, Ministri i Shëndetësisë e lëshon licencën.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Shëndetësisë, Komisioni për shqyrtimin e ankesave të aplikuesve dhe institucioneve private shëndetësore

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Numri i telefonit dhe email adresa
  • Informata për veprimtarinë punuese

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kërkesa për licencë (Origjinal)
  • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
  • Leternjoftimi i personit pergjegjes (Kopje)
  • Licenca e punës për personelin shëndetësor (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa600 për aplikim ; 1000 Euro për licencim; 500 Euro për ripërtëritje;Transfer bankar1000400070002508

Sharko formularët