REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za centar porodicne medicine

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da ispuni opšte i specificne uslove za prostor, strucno osoblje i neophodnu medicinsku opremu za pružanje zdravstvenih usluga medicinskih ambulanti porodicne medicine i kroz ovaj proces proverava kvalitet usluga koje nude ove laboratorije.

Përshkrimi: Stranka podnosi zahtev Ministarstvu za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova za licenciranje specijalisticke ambulante za porodicnu medicinu, ocenjivanje je izvršeno od strane Komisije za ocenjivanje, pregled prijave vrši odbor za izdavanje licence privatnih zdravstvenih ustanova, nakon što je odobrenje poslato ministru radi potpisivanja. U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, licenca se izdaje rješenjem Odbora na period od 5 godina.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo Zdravstvo, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Broj telefona i elektronska pošta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za dozvolu (Originalna)
  • Uverenje o registraciji biznisa (Overena kopija)
  • Lična karta odgovorne lice (Overena kopija)
  • Obrazac prijema (Originalna)
  • Sanitarna saglasnost opštine u kojoj će biti otvorena zdravstvena ustanova (Originalna)
  • Plaćanje administrativnih taksi prema UA 08/2014, putem uplatnice koja se izdaje Odeljenju za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata600 EUR za izdavanje dozvole 400 EUR za prijavu 300 EUR za obnovu dozvoleBankarski transfer1000400070002508

Formulari nuk është në dispozicion