REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për ambulancë stomatologjike

Ministria e Shëndetësisë, Divizioni për licencime dhe akreditime të institucione shëndetësore

Qëllimi: Licencimi i ambulancave Stomatologjike, ka për qëllim plotësimin e kushteve të përgjithshme dhe specifike për hapësirën, kuadrin profesional dhe pajisjet e nevojshme medicinale për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor të ambulancave stomatologjike.

Përshkrimi: Pala aplikon në Ministri pranë Divizionit për Licencime dhe Akreditime të Institucioneve Shëndetësore për licencimin e Ambulancës Stomatologjike, vlerësimin e bënë Komisioni Vlerësues; shqyrtimi i aplikacionit bëhet nga Bordi i licencimit të institucioneve shëndetësore private, pas aprovimit dërgohet tek Ministri për nënshkrim. Në afatin 30 ditë nga data e aplikimit lëshohet licenca me vendim të Bordit për periudhën kohore prej 5 vitesh.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Shëndetësisë, Komisioni për shqyrtimin e Ankesave të aplikuesve dhe institucioneve private shëndetësore

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Lloji i institucionit, titulli i institucionit, adresa
 • Orari i punës së institucionit, Themeluesi: Emri (Emri i Prindit) Mbiemri, adtresa, telefoni, faksi-E-mali
 • Drejtori: Emri (Emri i Prindit) Mbiemri, adresa, telefoni, faksi-E-mali
 • Licenca profesionale për personelin shëndetësor
 • Certifikata e regjistrimit të Biznesit
 • Dokumenti Identifikues
 • Shërbimet shëndetësore që ofrohen sipas ICD-9
 • Formulari i aplikimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Formulari i aplikimit (Origjinal)
 • Statuti i Institucionit shëndetësor duke u bazuar në Ligjin për Shëndetësi Nr. 04/L-125 (Kopje)
 • Dokumentacioni identifikues për themeluesin, drejtorin dhe personelit shëndetësor (Kopje)
 • Licenca e punës për personelin shëndetësor (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit duke përfshirë informatat shtesë mbi biznesin (Origjinal)
 • Pëlqimi Sanitar nga Komuna në të cilën do të hapet institucioni shëndetësor (Origjinal)
 • Pagesa e Tarifës administrative sipas UA 08/2014, përmes fletëpagesës e cila merret në DLAISH (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa600 Euro për licencim; 200 Euro për aplikim ; 200 euro për ripërtëritje;Transfer bankar1000400070002508

Sharko formularët