REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë profesionale individuale për personat fizik për vlerësimin e pasurive të paluajtshme

Ministria e Financave

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është që të sigurohet që kandidatët e paraqitur t'i plotësojnë të gjitha procedurat administrative në mënyrë që të jenë pjesë e procesit.

Përshkrimi: Pala e interesuar parashtron kërkesën pranë Odës Ekonomike Kërkesa pastaj shyrtohet nga ana e Bordit Mbikëqyrës për Licencimin e Vlerësuesve për Pronat e Paluajtshme ku edhe verifikohen dokumentacioni i kërkuar. Shqyrtimi i aplikacionit bëhet me afat prej 14 ditësh nga Bordi Mbikëqyrës për Licencimin e Vlerësuesve për Pronat e Paluajtshme. Në qoft se pala i plotëson kushtet për ndjekje të trajnimit prej 120 orësh dhe kalimin e provimeve të parapara nga Bordi, ku kalueshmëria duhët të jetë 70%, Bordi lëshon vendimin për pajisje me Licencë Profesionale Individuale për Vlerësimin e Pronave të Paluajtshme.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Financave

Afati i ankimimit: 30 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
 • Data e lindjes

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Forma e aplikimit (Origjinal)
 • Kopje të diplomës universitare (NUK KA)
 • Kopje të letërnjoftimit (NUK KA)
 • Vetëdeklarim për: a) njohje dhe zbatim të kushteve (Kopje)
 • Dokument që nuk është nën hetime (Origjinal)
 • Dëshmi të kualifikimit në fushë (Origjinal)
 • Dëshmi të trajnimit për prona të paluajtshme (120 orë min). (Kopje)
 • Dëshmi për kalimin e provimit për vlerësim të pronave të paluajtshme (Kopje)
 • Deklaratën e etikës (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaPagesa për licencë 700 euro Pagesa per aplikim 25 euro Transfer bankarOda Ekonomike e Kosovës: 1901217736031640

Formulari nuk është në dispozicion