REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Izdavanje uverenja za poslove koji traju do 30, 60 i 90 dana

Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite, Agencija za Zaposljavane Republike Kosova

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je davanje uslova stranim državljanima da na Kosovu zasnuju radne odnose na period od 30, 60, 90 dana.

Përshkrimi: Kada stranka podnese zahtev za privremenu boravišnu dozvolu u svrhu zapošljavanja pri Odseku za državljanstvo, azil i migracije Ministarstva unutrašnjih poslova, MUP zvanicno obaveštava Agenciju za zapošljavanje Republike Kosovo o podnošenju zahteva stranog državljanina za rad i privremeno boravište. U isto vreme, prijava za radnu dozvolu na 30, 60 i 90 dana ce biti pregledana pri Agenciji za zapošljavanje Republike Kosovo Nakon pregleda zahteva, u roku od tri dana se donosi odluka davanju radne dozvole na 30, 60 i 90 dana

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 30/60/90 u okviru godinu dana

Organi i ankimimit: Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale/ Agencija za zapošljavanje Republike Kosovo

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Lični broj putnog dokumenta
  • Kućni broj telefona i elektronska pošta
  • Podaci o radu

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Važeći putni dokumenti (Originalna)
  • Ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu u Republici Kosovo; (Originalna)
  • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna, Overena kopija)
  • stečene kvalifikacije i sposobnosti stranog državljanina; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata30 EUR - do 30 dana; 60 EUR - do 60 dana; 90 EUR - do 90 dana;Bankarski transfer 1000430070006532

Formulari nuk është në dispozicion