REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Leje për pajisje me vula institucionet e Republikës së Kosovës

Ministria e Administratës Publike

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është pajisja e institucioneve publike me vula dhe që përmes tyre personat a autorizuar të jenë në gjendje të kryejnë shërbimet e nevojshme administrative.

Përshkrimi: Institucioni përkatës kërkesën zyrtare për pajisje me vulë përkatëse e paraqet në Departamentin e Administratimit të Shërbimit Civil. Pasi të shqyrtohet kërkesa e palës, Departamenti i Administratimit të Shërbimit Civil në një periudhë brenda tri ditëve do të merr vendimin për paisje me vule në institucionin përkatës.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: E përhershme

Organi i ankimimit: Ministria e Administratës Publike

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emrin zyrtar, shkurtesën zyrtare si dhe simbolin zyrtar të organizatës;
  • Formën organizative (shoqatë, fondacion);
  • Adresën e organizatës;
  • Qëllimet e organizatës dhe aktivitetet;
  • Emrat dhe adresat e themeluesve; emrin, adresën dhe informata tjera kontaktimi të përfaqësuesit të autorizuar,

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kërkesa zyrtare (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaPa pagesë

Sharko formularët