REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Leje për shfrytëzim vetanak për produktet për mbrojtjen e bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i shfrytëzimit vetanak të produkteve për mbrojtjen e bimëve.

Përshkrimi: Aplikuesi bën kërkesë dhe bënë pagesën për leje për shfrytëzim vetanak. Ministria, përkatësisht Departamenti i Prodhimitarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve pas shqyrtimit të kërkesës nxjerr vendimin për ta lëshuar lejen për shfrytëzim vetanak.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nuk është aplikuar ende

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Nuk është e përcaktuar.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është e përcaktuar me ligj

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kërkesa për leje; (Origjinal)
  • Diploma apo cerifikata profesionale e vlefshme për trajnimet e kryera; (Origjinal)
  • Dëshmitë që PMB është e paraparë për përdorim vetanak dhe nuk vendoset në treg nga personi i tretë apo për persona të tretë;D (Origjinal)
  • Sasia e PMB që përdoren në kulturat bimore; (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa80 EuroTransfer bankar 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion