REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za izgradnju novih kapaciteta iz vetra

Regulatorni Ured za Energiju

Qëllimi: Svrha ove procedure je izgradnja novih kapaciteta za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije

Përshkrimi: Podnosilac prijave ce dostaviti prijavu Regulatornom uredu za energiju u štampanom i elektronskom obliku na jednom od zvanicnih jezika na Kosovu. Ako je neki dokument/dokaz izdat na drugom jeziku, podnosilac prijave mora dostaviti prevod dokumenta na jedan od zvanicnih jezika u Republici Kosovo. Prevod mora overiti notar. Svi podnosioci prijava za izdavanje dozvola, modifikaciju/promene, prenos dozvole itd. ce platiti administrativnu taksu. Podnosilac prijave mora podneti kopiju placene takse u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon podnošenja prijave za izdavanje dozvole. Period pregleda prijave ce poceti datuma kada Regulatorni ured za energiju smatra da je prijava potpuna. Nakon ispunjavanja dokumentacije, Odbor Regulatornog ureda za energiju ce doneti odluku u roku od devedeset (90) kalendarskih dana od datuma podnošenja potpune prijave.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: Nadležni sud

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podnosilac prijave mora potpisati prijavu.
 • Ime generalnog menadžera kompanije
 • Adresa generalnog menadžera kompanije
 • Svaki priloženi dokument mora biti jasno obeležen kako bi se znalo na koje se dokumente poziva.
 • Ime, ustanova, ovlašćeni potpis, pečat
 • Finansijski pokazatelji
 • Ukupna aktiva (€), Trenutna aktiva - ukupna (€) pasiva - Ukupno (€), Dugovanja - Ukupno (€)
 • 1. Radni kapital - ukupno (€) 2. Ukupno (€) u banci. 3. Trenutni kredit - ukupno (€) 4. Drugi krediti (još uvek neiskorišceni) - ukupno (€) 5. Prihod (od rada) - ukupno (€)'

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • Dokaz o osnivanju konzorcijuma, udruženja ili partnerstva (ugovor/povelja udruženja) (Originalna, Kopija)
 • Uverenje od nadležnih organa da podnosilac prijave nije u postupku likvidacije / stečaja, da preduzeće nije pod sudskom upravom i da privredne aktivnosti preduzeća nisu suspendovane; (Originalna)
 • Uverenje od nadležnih organa da podnosilac prijave ispunjava pravne obaveze koje se tiču plaćanja poreza u zemlji gde je registrovan kao pravno lice; (Originalna)
 • Dokaz o ovlašcenom pravnom zastupniku podnosioca prijave (odluka odbora ili bilo koji drugi dokument koji pokazuje kompetenciju osobe) (Originalna)
 • Dokaz o ulozi svakog clana partnerstva kada se radi o: a) finansijskim aktivnostima, b) obavljanju inženjerskog/ih ugovora, nabavki i gradevinskih radova (ING) Ako članovi partnerstva ne pružaju sve neophodne usluge za projekat, onda priložite dokaz/ugovore predloženih partnera (npr. obavljanje tehnoloških usluga itd.) (Originalna)
 • Dokaz o iskustvu podnosioca prijave/članova partnerstva u skladu sa stavom 6 iznad (lista referentnih projekata sa navedenom lokacijom, početnim i završnim datumom projekta itd.) (Originalna)
 • Dokaz o načinu na koji podnosilac prijave finansira projekat (priložiti pisma o nameru bilo kom poveriocu itd.) (Originalna, Kopija)
 • Bankarska garancija ili garantno pismo zajmodavca (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o kreditnom rejtingu podnosioca prijave ili partnera (procentualno stanje kredita, tip i nivo, naziv poreske agencije; priložiti dodatnu dokumentaciju za sve dobavljace kapitala). (Originalna, Kopija)
 • Dokaz koji pokazuje da su podnosilac prijave i/ili drugi članovi partnerstva entiteti koji su stvoreni pravilno i u skladu sa zakonima zemlje gde su osnovani. (Originalna, Kopija)
 • Revidirani izveštaji za poslednje 3 godine, overeni od nadležne institucije ili od strane sertifikovanih finansijskih revizora. (Originalna)
 • Studija tehničke i finansijske izvodljivosti zasnovana na podacima i stvarnim merenjima izvršena u oblasti implementacije projekta, koja će obuhvatiti: Opšti opis projekta, klimatski i meteorološki uslovi za projektnu površinu prema tipu generatora, tehnički opis izbora svake element generatora na osnovu gore navedenih podataka na kojima se zasnivaju odabrane selekcije: studija, proračun i izbor opreme za priključenje na sistem električne energije, proučavanje i analiza geoloških i inženjerskih uslova područja na kojem će se projekat implementirati i organizacionu strukturu podnosioca prijave. (Originalna)
 • Studija izvodljivosti mora obavezno uključiti Poslovni plan (Ukupni troškovi investiranja i način finansiranja, ekonomsko-finansijska evaluacija projekta). (Originalna)
 • Dokaz koji se tice prava na korišcenje zemljišta i imovine koja ce biti korišcena za izgradnju nove elektrane (dokaz o vlasništvu, kopije planova, sporazumi/ugovori o korišcenju javnog ili privatnog zemljišta itd.) (Originalna)
 • Sporazum o mrežnom povezivanju (ponuda za povezivanje, saglasnost za električnu energiju itd) (Originalna)
 • Ekološka dozvola (Originalna)
 • Studija izvodljivosti mora obavezno uključiti Poslovni plan (Ukupni troškovi investiranja i način finansiranja, ekonomsko-finansijska evaluacija projekta). Finansijski zahtev: Zahtev za prijem u šemu podrške u skladu sa Pravilnikom o prijemu u šemu podrške za uštedu energije iz obnovljivih izvora. (Originalna)
 • Finansijski resursi (kapital, krediti), finansijski plan: korišćenje fonda i plana plaćanja (u odnosu na plan izvršenja), rok otplate kredita i povezani finansijski troškovi (kamatne stope, porezi i ostalo) . Deklarisani izvori finansiranja ili drugi dokumenti koji se odnose na njih. (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPlacanje za pregled prijave: A1. 1000 € Davanje saglasnosti za izgradnju novih kapaciteta A2. 500 € Pregled i izmena odobrenja Bankarski transfer1000 4300 7000 8375

Formulari nuk është në dispozicion