REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Pëlqim paraprak për shpalljen e monumentit të natyrës, peizazhit të mbrojtur ose monumentit të arkitekturës së parqeve

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është zbatimi i procedurave unike në territorin e Kosovës duke pasur parasysh që Komunat mund të shpallin të mbrojtura vlerat e natyrës në këto tri kategori.

Përshkrimi: Kur komuna shpall nën mbrojtje monumentin e natyrës, peizazhin e mbrojtur ose monumentin e arkitekturës së parqeve kërkon pëlqim tek Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Në bazë të kërkesës së Komunës e cila shqyrtohet në Departamentin e Mbrojtjes së Mjedisit, Ministria merr vendim mbi dhënien apo mosdhënien e pëlqimit për shpallje nën mbrojtje të zonës përkatëse.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nuk është i përcaktuar

Organi i ankimimit: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri i kompanisë

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kërkesa me shkrim (Origjinal)
  • Studimi i vlerësimit të ndikimit (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaNuk është përcaktuarTransfer bankar Nuk ka