REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Prethodna saglasnost za proglašavanje spomenika prirode, zašticenog pejzaža ili spomenika prirode

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Qëllimi: Svrha ovog postupka je da se sprovedu jedinstveni postupci na teritoriji Kosova, uzevši u obzir da opštine mogu da donesu odluku o proglašavanju zašticenih prirodnih oblasti u ove tri kategorije.

Përshkrimi: Kada opštine donesu status zašticenog spomenika prirode, zašticenog pejzaža ili spomenika arhitektonskih spomen parkova, za to ce biti potrebna saglasnost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Nakon zahteva opštine, koji pregleda Odsek za zaštitu životne sredine, Ministarstvo ce odluciti da li ce dodeliti saglasnost ili ne za proglašavanje oblasti o kojoj se radi da je pod zaštitom.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Još uvek nije odredeno

Organi i ankimimit: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime kompanije

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Pisani zahtev (Originalna)
  • Studija procene efekta (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataNije odredenoBankarski transfer Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion