REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registrovanje mikrofinansijskih institucija

Centralna Banka Republika Kosova, Odsek za licenciranje i standardizaciju

Qëllimi: Svrha ove procedure je uspostavljanje minimalnih uslova koje zainteresovane strane moraju moraju ispuniti u cilju registracije mikrofinansijske institucije. Ovim postupkom se uredjuje pregled prijave, te se omogucava da na tržište budu samo ona pravna lica koja ispunjavaju kriterijume koji su navedeni u važecoj zakonskoj regulativi.

Përshkrimi: Lica koja su zainteresovana da dobiju licencu za mikrofinansijsku instituciju (MFI) moraju ispuniti sve kriterijume u okviru zakona br. 04/L-093 o bankama, mikrofinansijskim institucijama (MFI) i nebankarskim institucijama (NBI) koji su neophodni za proces prijave. CBK ce prihvatiti prijave samo ukoliko je vec održan preliminarni sastanak. Prijava se mora podneti u pisanom obliku. Prijavu potpisuje osnivac i dostavlja je Centralnoj banci Kosova u fizickom prisustvu zastupnika akcionara osnivaca. Nakon što podnosilac prijave popuni prijavu, izvršni odbor Centralne banke Kosova odlucuje u roku od 90 dana o odobrenju ili odbijanju prijave. Prijava mora biti podneta zajedno sa celokupnom dokumentacijom navedenom u zakonu br. 04/L-093 bankama, mikrofinansijskim institucijama (MFI) i nebankarskim institucijama (NBI) i internim dokumentima CBK. Dostavljena dokumentacija mora biti na jednom od dva zvanicna jezika Republike Kosovo, bilo u originalu ili u vidu overene kopije.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Registracija se izdaje na neodredjen vremenski period.

Organi i ankimimit: Nadležni sud

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Matična finansijska institucija;
 • Kompanija podnosilac prijave/potencijalna MFI ili NBI;
 • Zastupnik kompanije koja je podnosilac prijave/potencijalne MFI ili NBI;
 • Vlasništvo nad kompanijom podnosiocem prijave/potencijalnom MFI ili NBI (samo za zavisna lica);
 • Organizacija i kontrola;
 • Poslovni ciljevi;
 • Rizici;
 • Adekvatnost kapitala;
 • Potencijalna dodata vrednost za finanijski sistem na Kosovu;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijavni formular; (Originalna)
 • Dokumentacija za predloženu MFI, uključujući overene kopije originalne dokumentacije kojom je osnovana kompanija, kao i predlog adrese sedišta; (Originalna)
 • Ime, državljanstvo, prebivalište, stručna sprema i iskustvo u radu svih direktora, glavnog akcionara i višeg menadžera predložene MFI, uključujući istoriju preduzeća i poslovanja u proteklih deset (10) godina; (Originalna)
 • Iznos odobrenog i odvojenog kapitala predložene MFI, uključujući plaćen iznos i poreklo kapitala; (Originalna)
 • Biznis plan u kome se, između ostalog, navode organizaciona struktura predložene MFI, očekivana vrsta aktivnosti, finansijske projekcije za tri godine i, ukoliko ih ima, revidirani finansijski izveštaji i godišnji izveštaji za poslednje dve (2) godine; (Originalna)
 • Lista akcionara koji imaju ili će imati pet procenata (5%) ili više akcija predložene MFI, odnosno vlasnici takvih akcija, njihova imena, adrese i vlasnički udeo. (Overena kopija)
 • Za svakog direktora, glavne akcionare i višu upravu predložene MFI, zvanično uverenje iz suda u kome se navodi čitav krivičan dosije, dokumenti o ličnom stečaju, diskvalifikovanje od bavljenja profesijom; istorija prošlog, odnosno trenutnog angažovanja na upravljačkim poslovima bilo koje korporacije ili drugog preduzetničkog organa (poput PUK ili Penzionog fonda) koji je prošao postupak insolventnosti, ukoliko je primenljivo; (Originalna)
 • Kad god je podnosilac prijave finansijska institucija koja predlaže osnivanje podružnice MFI na Kosovu, trebalo bi dostaviti izjavu nadzornog organa matične zemlje da nema prepreka pokretanju predloženih aktivnosti na Kosovu, te da to preduzeće vrši konsolidovani nadzor aktivnosti inostrane MFI; ukoliko je primenljivo; (Originalna)
 • Uverenje o plaćenoj taksi za registraciju; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata5000 eurBankarski transfer 1000700010000130

Formulari nuk është në dispozicion