REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikatë për dhënien e provimit të përmbaruesit privat

Ministria e Drejtësisë

Qëllimi: Qëllimi i kësaj provedure është selektimi apo përzgjedhja e kandidatëve në bazë të meritës për ta ushtruar detyrën e përmbaruesit privat, përkatësisht përmbarimi është ndër institucionet e reja që do të ndihmojnë sitemin e drejtësisë në Republikën e Kosovës.

Përshkrimi: Pas publikimit të konkursit nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, personi i interesuar dorëzon aplikimin në Drejtorinë e Çështjeve Ligjore. Pas verifikimit të dokumentacionit publikohet vendimi për lejimin ose refuzimin e paraqitjes në provimin për përmbarues privat.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat kohorë

Organi i ankimimit: Komisioni për shqyrtimin e Ankesave

Afati i ankimimit: 3 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri, emri i prindit dhe mbiemri
  • Data dhe vendlindja e kandidatit
  • Data dhe nënshkrimi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Diplomë/Certifikatë shkollimi me sistem katër vjecar, Bachelor dhe Master. (Kopje e vertetuar)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vërtetimi i përvojës së punës (1 vit në gjykatë, prokurori, ode të avokatëve ose 2 vite në institucione ku kryen punë juridike) (Origjinal)
  • Certifikata e shtetësisë (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa100 EuroTransfer bankar 1000400070003470

Formulari nuk është në dispozicion