REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za upravnika penzionim fondovima - Licenca za upravnika imovinom penzionog fonda

Centralna Banka Republika Kosova, Odsek za licenciranje i standardizaciju

Qëllimi: Svrha ove procedure je uspostavljanje minimalnih uslova koje zainteresovane strane moraju moraju ispuniti u cilju dobijanja licence ili osnivanja preduzeca za upravljanje penzionim fondovima. Ova dozvola ima za cilj efikasnije upravljanje penzionim fondovima i kontrolu lica koja obavljaju te aktivnosti u cilju zaštite javnog interesa.

Përshkrimi: Zainteresovana lica za dobijanje dozvole za upravljanje penzionim fondovima (upravnik imovinom) moraju ispuniti sve kriterijume koji su navedeni u zakonu br. 04/L-101 o penzionim fondovima na Kosovu, što je neophodno u procesu prijave. Prijava se mora podneti u pisanom obliku. Prijavu potpisuje osnivac i dostavlja je Centralnoj banci Kosova u fizickom prisustvu zastupnika akcionara osnivaca. Prijava mora biti podneta zajedno sa celokupnom dokumentacijom navedenom u zakonu br. 04/L-101 o penzionim fondovima na Kosovu, Pravilniku o davanju dozvola upravnicima imovinom penzionih fondova i internim dokumentima Centralne banke Kosova. Odbor ce o konacnom izdavanju odluciti u roku od 90 dana. Dostavljena dokumentacija mora biti na jednom od dva zvanicna jezika Republike Kosovo, bilo u originalu ili u vidu overene kopije.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Licenca se izdaje na neodredjen vremenski period.

Organi i ankimimit: Nadležni sud

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podaci o osnivačkoj grupi (primarni kontrolori, povezane kompanije, finansijska podrška);
 • Podaci o kompaniji podnosiocu prijave (sedište, registracija preduzeća);
 • Predstavnici kompanije podnosioca prijave, vlasništvo kompanije podnosioca prijave;
 • Kontrola i organizacija: predloženi upravni odbor, viša uprava, predloženi odbori, odeljenja, revizor;
 • Reference o eksternom revizoru;
 • Podaci o privrednim aktivnostima podnosioca prijave;
 • Ime i kontakt podaci revizorske firme koju je angažovao upravnik imovine;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijavni formular; (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća, zajedno sa Statutom; (Originalna)
 • Kompletne biografije osnivača, kao i finansijski izveštaji, ukoliko je primenljivo; (Overena kopija)
 • Lista članova koji su predloženi za članstvo u bordu direktora i lista menadžera, zajedno sa njihovim punim biografijama, uključujući i dokumentaciju kojom se dokazuju dotična stručna sprema i radno iskustvo; (Originalna)
 • Organizaciona struktura (organogram); (Originalna)
 • Biznis plan; (Originalna)
 • Dokument kojim se porvrđuje da predloženi upravnik imovinom ima adekvatnu infrastrukturu i okruženje u cilju obavljanja svojih aktivnosti upravnika imovinom, uključujući i instaliranje kompjuterskog sistema izveštavanja CBK; (Originalna)
 • Lista banaka i adrese banaka sa kojima podnosilac prijave ima sporazume o bankarskim uslugama, kao i kratak opis tih sporazuma; (Originalna)
 • Uverenje o plaćenoj prijavnoj taksi; (Originalna)
 • Uverenje o deponovanom minimalnom iznosu kapitala koji propisuje ovaj Pravilnik; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata10.000,00 EURBankarski transfer1000700010000130

Formulari nuk është në dispozicion