REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za prevoz opasne robe

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Qëllimi: Svrha ove procedure je uspostavlja kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvola za vršenje aktivnosti drumskog prevoza opasnih materija. Cilj je sprecavanje nastanka rizika, povecanje nadzora i osiguravanje prevoza opasnih materija koje po svojoj prirodi predstavljaju rizik po ljude i životnu sredinu

Përshkrimi: Prevoznici koji bi želeli da obavljaju drumski transport opasnih materija moraju dostaviti prijavu i dokumentaciju Ministarstvu za infrastrukturu. Direktor ili ovlašceno lice bi trebalo da dostave dokumentaciju. Komisija koju imenuje Ministarstvo za infrastrukturu ce verifikovati i proceniti dokumentaciju koju je dostavio podnosilac prijave

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo za Infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Mora imati u vlasništvu administrativnu kancelariju (Originalna, Kopija)
 • Dokaz koji izdaje Osnovni sud da vlasnik preduzeća ili upravnik preduzeća nemaju pravnih prepreka da razviju aktivnosti u polju prevoza; (Originalna, Kopija)
 • Dokaz da prevoznik opasne robe nije u stečaju niti u likvidaciji; (Originalna, Kopija)
 • Dokaz da upravnik prevoznika ispunjava kriterijuma stručne osposobljenosti ili mora da angažuje jednog radnika koji ispunjava navedene kriterijume sa najmanje 1-godišnjim ugovorom o radu; (Originalna, Overena kopija)
 • Dokaz da prevoznik ispunjava kriterijum finansijske pouzdanosti; (Overena kopija)
 • Uverenje o tehničkoj kontroli; ne sme biti starije od 6 meseci (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o plaćenim opštinskim porezima (Originalna, Kopija)
 • Dokaz koji izdaje Ministarstvo privrede i finansija da nema bilo kakvih administrativnih ili fiskalnih prepreka u poslovanju (Originalna, Kopija)
 • Uverenje o kontroli vozila za transport opasnih materija (Originalna)
 • Uverenje o vozaču vozila za prevoz opasnih materija, zajedno sa potvrdom o plaćenom penzijskom doprinosu (Originalna)
 • Posedovanje ili uzimanje u zakup prostora za držanje vozila za prevoz opasnih materija (Originalna)
 • Posedovanje vozila kapaciteta najmanje 40 tona, registrovano i osigurano na Kosovu (Originalna)
 • Motorna vozila (prednji deo vozila) moraju na obe strane imati naziv preduzeća. Dimenzija naziva mora biti 20x40 cm (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata300 EUR dobijanje dozvole, 50 EUR prijavaBankarski transfer1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion