REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca A kategorije za putnicki prevoz u i van Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Qëllimi: Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvole za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog drumskog saobracaja.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora podneti zahtev za izdavanje dozvole za A kategoriju za sve vidove putnickog prevoza u i van Kosova pri Odseku za drumski transport. Podnosilac prijave takode dostavlja svu neophodnu dokumentaciju tom prilikom. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja vrši procenu prijave. Kada se pregleda zahtev stranke, komisija odlucuje da li ce dodeliti dozvolu. Ukoliko odluka o odobravanju izdavanja dozvole bude bila pozitivna, istu potpisuje ministar za infrastrukturu. Ukoliko se ne odobri izdavanje dozvole, podnosilac prijave ce o tome biti obavešten i bice mu/joj predstavljeni pravni aspekti takve odluke

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo za Infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Dokaz od suda da vlasnik preduzeća nije pod istragom (Originalna)
 • Stručna osposobljenost (SO) pokatuje obučene i sertifikovane stručne kapacitete (Originalna)
 • Finansijska pouzdanost za prvo vozilo 9000 eura i za svako dodatno vozilo od 5000 evra (Originalna)
 • Dokaz kojim se potvrduje vlasništvo nad vozilom (Overena kopija)
 • Kopija uverenja o fiskalnom broju (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EUR (dobijanje dozvole)Bankarski transfer 1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion