REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë A për transport të lirë brenda dhe jashtë Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorëve të transportit rrugor të udhëtarëve.

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesën për Licencën "A" për të gjitha llojeve e transportit të udhëtarëve brenda dhe jashtë Kosovës, pranë Departamentit të Transportit Rrugor duke dorëzuar në të njejtën kohë dokumentacionin e nevojshëm. Pas kësaj Ministria e Infrastrukturës themelon Komisionin për vlerësimin e kërkesës. Pasi që të jetë shqyrtuar kërkesa e palës, Komisoni vendos për dhënien ose refuzimin e licencës. Nëse vendoset që t'i jepet licenca atëherë e njëjta nënshkruhet nga Ministri i Infrastrukturës, ndërsa nëse palës i refuzohet dhënia e licencës me vendim njoftohet për mosdhënien e licencës si dhe udhëzohet përmes këshillës juridike.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Infrastrukturës

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i subjektit afarist
 • Parashtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë
 • Numri i telefonit dhe email adresa
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Certifikata mbi regjistrimin e biznesit (Kopje)
 • Dëshmia nga Gjykata se pronari i biznesit nuk është nën hetime (Origjinal)
 • Kompetenca profesionale (CPC) posedon kapacitete profesionale të trajnuar dhe certifikaur (Origjinal)
 • Besueshmëria financiare për automjetin e parë 9000 euro dhe për çdo automjet shtesë nga 5000 euro (Origjinal)
 • Dëshmi e cila vërteton pronësi mbi automjetin (Kopje)
 • Certifikata e numrit fiskal (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa500 Euro (marrja e Licencës)Transfer bankar 1000430070003710