REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikimi (provimi) i infermierëve dhe mamive

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është nënshtrimi në provimin e licencës si kriter për tu licencuar si infermierë dhe mami si profesione shëndetësore për të garantuar shëndetin e publikut.

Përshkrimi: Personi i interesuar aplikon për provim në Zyrën e Bordit qendror për regjistrim dhe licencim. Bordi i lartëcekur i përcakton anëtaret për Komision për certifikim të infermjerëve dhe mamive. Aplikuesi i nënshtrohet provimit në shëndetësi publike, legjislacioni shëndetësor, mjekësi urgjente. Komisioni i provimit të licencës në afat prej 15 ditëve e cakton datën e provimit dhe në afat prej 5 ditëve pas mbajtjes së provimit kandidatëve të sukseshëm ju lëshon çertifikatën e provimit të licencës.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: I përhershëm

Organi i ankimimit: Ministria e Shëndetësisë, Bordi Qendror për Regjistrim dhe Licencim

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri Mbiemri
  • Data e lindjes
  • Telefoni
  • Vendbanimi
  • Data dhe vendi i diplomimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë + 5 ditë paisja me certifikatë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplikacioni (Origjinal)
  • Diploma (Kopje e vertetuar)
  • Libreza e stazhit (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa30 euroTransfer bankar 1000400070002508

Sharko formularët