REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencimi i Këshilltarit Psikosocial

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është ofrimi dhe garantimi i cilësisë së shërbimit të këshillimit psiko-social për publikun.

Përshkrimi: Kjo procedurë jepet për personat që duan të ushtrojnë profesionin e këshilltarit psikosocial. Akti nën-ligjor i vecantë do të përcaktojë edhe kushtet dhe procedurat e aplikimit (Kjo procedurë nuk ka filluar të aplikohet ende dhe nuk i ka të përcaktuara as formularin, dokumentet dhe taksën).

Baza ligjore

  • LIGJI Nr. 04/L-125 PËR SHËNDETËSI
  • Ligji Nr.2004/4 për Shëndetësi i shfuqizuar me Ligjin Nr. 04/L-125 për shëndetësi Neni 90 Gazeta Zyrtare e Institucioneve Përkohshme Vetëqeverisjes në Kosovë / Prishtinë / Viti II / Nr.15/ 1.08.2007

Vlefshmeria e lejes:

Organi i ankimimit: Sipas Ligjit për procedurat administrative

Afati i ankimimit: Sipas Ligjit për procedurat administrative

Informatat e kërkuara

  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Sharko formularët