REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për specialistë të përgjithshëm

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i specialistëve të përgjithshëm i cili është kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësore për të garantuar shëndetin publik

Përshkrimi: Personi i interesuar aplikon në Zyrën e Bordit Qendror për Regjistrim dhe Licencim të specialistëve të përgjithshëm. Bordi i përcakton anëtarët për Komision dhe afatin kohor për shqyrtim. Komisioni i shqyrton në afat prej 15 ditëve kërkesat dhe merr vendim për lëshim të licencës. Licenca nënshkruhet nga Kryetari i Bordit dhe Ministri.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Shëndetësisë, Bordi Qendror për Regjistrim dhe Licencim

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri. Emri i prindit dhe mbiemri
 • Data e lindjes dhe vendi
 • Adresa
 • Numri i telefonit
 • Vendi dhe data e diplomimit
 • Detajet mbi vendin e punës, emri i institucionit shëndetësor, detajet e punësimit.
 • Specializimi (lloji)
 • Data e specializimit
 • Emri dhe mbiemri, nenshkrimi, data e aplikimit.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë + 5 ditë paisja me certifikatë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Diploma (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e provimit të licencës (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Dy foto (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa50 euroTransfer bankar 1000400070002508

Sharko formularët