REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për psikolog klinik

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi dhe licencimi si kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësore, për të garantuar cilësinë e këtij shërbimi dhe për të krijuar një siguri për shëndetin publik.

Përshkrimi: Personi i interesuar aplikon në Zyrën e Bordit Qendror për Regjistrim dhe Licencim për licencimim e psikologëve klinik. Bordi i lartëcekur i përcakton anëtarët për Komision dhe afatin kohor për shqyrtim. Komisioni i shqyrton zakonisht në afat prej 15 ditëve kërkesat dhe merr vendim për lëshim të licencës. Licenca nënshkruhet prej Kryetarit të Bordit dhe Ministrit.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 vit

Organi i ankimimit: Ministria e Shëndetësisë, Bordi Qendror për Regjistrime dhe Licencime

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri. Emri i prindit dhe mbiemri
 • Data e lindjes dhe vendi
 • Numri personal
 • Adresa
 • Numri i tefefonit
 • Vendi dhe data e diplomimit
 • Emri dhe mbiemri,nenshkrimi,data e aplikimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Diploma (Kopje e vertetuar)
 • Provimi i licences (Kopje)
 • Leternjoftimi (NUK KA)
 • Dy foto (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa30 euroTransfer bankar 1000400070002508

Sharko formularët