REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikim (provimi) i biologëve aplikativ

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është nënshtrimi në provimin i cili është kusht për t'u licencuar biologu si profesionist shëndetësor duke garantuar cilësinë e këtij shërbimi tek publiku.

Përshkrimi: Personi i interesuar aplikon për provim në Zyrën e Bordit Qendror për Regjistrim dhe Licencim. Bordi i lartcekur i përcakton anëtarët për Komision për certifikim të infermierëve dhe mamive. Aplikuesi i nënshtrohet provimit në shëndetësi publike, legjislacion shëndetësor, biokimi të përgjithshme, hematologji dhe biokimi klinike. Komisioni i provimit të licencës në afat prej 15 ditëve e cakton datën e provimit dhe në afat prej 5 ditëve pas mbajtjes së provimit kandidatëve të sukseshëm ju lëshon certifikatën e provimit të licencës.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: I përhershëm

Organi i ankimimit: Ministria e Shëndetësisë, Bordi Qendror për regjistrime dhe Licencime

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri Mbiemri
  • Data e lindjes
  • Telefoni
  • Vendbanimi
  • Data dhe vendi i diplomimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë+5 ditë paisja me certifikatë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplikacioni (Origjinal)
  • Diploma (Kopje e vertetuar)
  • Libreza e stazhit (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa30 euroTransfer bankar 1000400070002508

Sharko formularët