REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca C kategorije za transport van zemlje

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Qëllimi: Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje licence za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog drumskog saobracaja.

Përshkrimi: Ovlašceno lice putnickog prevoznika mora dostaviti svu dokumentaciju Odseku za drumski transport. Generalni sekretarijat Ministarstva za infrastrukturu je odgovoran za formiranje komisije koja ce raditi na pregledu zahteva. Ukoliko se donese odluka da se dodeli dozvola, obaveštava se podnosilac prijave. Ukoliko se ne odobri izdavanje licence, podnosilac prijave ce odlukom biti obavešten o odbijanju i bice mu/joj dati saveti o pravnom delanju

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministri

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uplatnicu (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća na Kosovu (za aktivnosti prevoza) (Originalna)
 • Potvrdu od nadležnog suda da protiv prevoznika i upravnika ne postoje nikakve pravne prepreke koje bi onemogućile bavljenje aktivnostima drumskog prevoza (Originalna)
 • Dokaz o stručnoj spremi vozača (ugovor o radu na period od najmanje godinu dana) (Originalna)
 • Dokaz da prevoznik ispunjava kriterijum finansijske pouzdanosti (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju jednog ili više vozila kapaciteta preko 3,5 tone i ukupne težine vozila od 6 tona; ta vozila moraju biti registrovana i osigurana na Kosovu (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EUR (dobijanje dozvole), 10 EUR po prijaviBankarski transfer 1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion