REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca "D" për të gjitha llojet e transportit brenda dhe jashtë Kosovës

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për lëshimin, pezullimin dhe revokimin e licencës për transport të udhëtarëve, krijimin e kushteve për qasje në treg të operatorëve të transportit rrugor të udhëtarëve.

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesën për Licencën "D" për të gjitha llojeve e transportit të udhëtarëve brenda dhe jashtë Kosovës, pranë Departamentit të Transportit Rrugor duke dorëzuar në të njëjtën kohë dokumentacionin e nevojshëm. Pas kësaj Ministria e Infrastrukturës themelon Komisionin për vlerësimin e kërkesës. Pasi që të jetë shqyrtuar kërkesa e palës, Komisoni vendos për dhënien ose refuzimin e licencës. Nëse vendoset që t'i jepet licenca atëher e njëjta nënshkruhet nga Ministri i Infrastrukturës, ndërsa nëse palës i refuzohet dhënia e licencës më vendim njoftohet për mosdhënien e licencës si dhe udhëzohet përmes këshilles juridike.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Infrastrukturës

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i subjektit afarist
 • Ushtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë
 • Numri i telefonit dhe email adresa
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
 • Dëshminë nga Gjykata se operatori nuk ka pengesa ligjore në ushtrimin e veprimtarisë së transportit (Origjinal)
 • Kompetenca profesionale (CPC) posedon kapacitete profesionale të trajnuar dhe certifikuar (Origjinal)
 • Besueshmëria financiare për automjetin e parë 9000 Euro dhe për çdo automjet shtesë nga 5000 Euro (Origjinal)
 • Dëshminë e cila vërteton pronësinë mbi automjetin (Kopje)
 • Certifikata e numrit fiskal (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa1000 Euro marrja e Licencës, 50 Euro aplikimi Transfer bankar