REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca B kategorije za putnicki prevoz na Kosovu i redovni putnicki prevoz van Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Qëllimi: Svrha ove procedure je da utvrditi kriterijume i postupke za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvole za putnicki prevoz. Na taj nacin se stvaraju uslovi za pristup tržišta prevoznicima putnickog drumskog saobracaja.

Përshkrimi: Operator nerezident podnosi zahtev preko nadležnog ministarstva ustanove na Odeljenju za drumski prevoz tako što istovremeno dostavlja neophodnu dokumentaciju. Ministarstvo za infrastrukturu uspostavlja Komisiju za procenu zahtjeva.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo za infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Dokaz od sud da vlasnik preduzeća nije pod istragom (Originalna)
 • Stručna osposobljenost (SO) pokazuje obučene i sertifikovane stručne kapacitete (Overena kopija)
 • Finansijska pouzdanost (finansijski izveštaj iz prethodne godine ili početni kapital u slučaju da je preduzeće osnovano ili da je bilo koji dokument koji dokazuje da je kompanija o kojoj se radi finansijski stabilna) (Originalna)
 • Dokaz kojim se potvrđuje vlasništvo nad vozilom (Overena kopija)
 • Sertifikat o fiskalnom broju (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 Euro dobijanje dozvole, 50 EUR prijava Bankarski transfer 1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion