REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za obavljanje socijalnih i porodicnih usluga, viši nivo

Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite

Qëllimi: Davanje dozvole licima koja pružaju socijalne i porodicne usluge (viši nivo)

Përshkrimi: U okviru postojeceg pravnog okvira, svako lice koje pruža socijalne i porodicne usluge ima pravo da se prijavi za licencu. Prijava se podnosi pri kancelariji sekretarijata Opšteg saveta za socijne i porodicne usluge. Nakon što se postigne broj prijava, sekretarijat Opšteg saveta za socijane i porodicne usluge, u koordinaciji sa predsednikom komisije za izdavanje licenci, odreduje datum i dnevni red sastanka. Na sastanku ce biti razmotrene prijave, dok se odluka donosi pojedinacno za svaki predmet. Nakon toga, sekretarijat obaveštava podnosioce prijava o relevantnim odlukama

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Opšti savet za socijalne i porodične usluge - Ministarstvo rada i socijalne politike

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime, ime oca i prezime
 • Civilni status
 • Datum rođenja, mesto rođenja, opština
 • Adresa prebivališta
 • Lični broj
 • Državljanstvo:
 • Broj telefona i elektronska pošta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za izdavanje dozvole (Originalna, Overena kopija)
 • Biografija - CV (Originalna, Overena kopija)
 • Dokaz o stručnoj osposobljenosti (overena diploma) (Kopija)
 • Dokaz o iskustvu u radu sa socijalnim i porodičnim uslugama (Originalna, Kopija)
 • Dokaz da nije pod istragom ili da nije osuđivan/a (Originalna)
 • Pismo preporuke od nadredenog za usluge koje su obavljene prethodne godine (Originalna)
 • Identifikacioni dokument (kopija) (Overena kopija)
 • Dokaz o uplati takse za licencu u iznosu od 5 EUR. (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata5 EURPlata sa gotovinom 1000430070006532

Formulari nuk është në dispozicion