REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Aprovim për importuesit e materialit biologjik për reproduksion

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i importin të materialit biologjik për reproduksion, me qëllim të mbarështimit dhe përmirësimit racor dhe tregtimit te kafshëve racë pastra dhe materialit gje...

Licencë për importues të materialit riprodhues

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i palës së interesuar të importojë materialin biologjik për riprodhimin e kafshëve të fermës për nevojat e fermës së tij.

Licencë per teknik të veterinarisë për mbarështim artificial

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi se personat që kryejnë aktivitete profesionale të veterinës të kenë njohuritë dhe aftësitë e duhura për këto punë.

Licencë për fermer të veterinës për mbarështim artificial

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i ushtrimit të profesionit për mbarështimit artificial, kjo procedurë garanton kualifikimin e personave që kryejnë këtë shërbim.

Licencë për krerë meshkuj për riprodhim natyral të kafshëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë Blegtoriale

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i mbarësimit artificial sipas standarteve të përcaktuara nga ligji për të garantuar shëndetin e kafshëve.