REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Autorizim për lirim nga taksa akcizës për Vajrat e rënda për ngrohje (Mazut)

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mbajtja e evidencave për numrin e kompanive që janë të autorizuara dhe lirohen nga akciza për mallin (mazut) që përdoret në proces të prodhimit.

Autorizim për përpunim të jashtëm

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është lirimi nga detyrimet me rastin e importit nga shtetet tjera të atyre mallrave të cilat janë prodhuar nga mallrat vendore të eksportuara më herët. Kjo u mundëson biznese...

Autorizim për procedurë të thjeshtëzuar

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është dhënia e autorizimit për ngarkesa të mallrave të llojit të njëjtë që lehtë janë të identifikueshme dhe për të cilat mallra nuk ka nevojë të kërkohen dokumente shtesë pë...

Autorizimin për Tregtar të Mallërave Akcizor

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure ka të bëjë me themelimin e Tregtarit të Autorizuar të Mallrave Akcizore, e cila themelohet nga Dogana e Kosovës.

Licencë për importim dhe eksportim të produkteve të duhanit

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është lëshimi i liçencave për mundësinë e zhvillimit të veprimtarisë për import/eksport të produkteve të duhanit.

Autorizim për drejtues të depos së mallrave akcizor

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është vendosja e një menaxhmenti adekuat dhe profesional në depot e mallrave akcizore.

Licencë për import, eksport dhe prodhim të produkteve alkoolike

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mbajtja e evidencave për numrin e kompanive të licencuara dhe ndërmarrja e aktivitetit për të cilën është licencuar. Kontrolli mbi furnizimin, vendosjen, rimbursimin d...

Autorizim për lirim nga taksa e akcizës për mallin (Naftë)

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mbajtja e evidencave për numrin e kompanive që janë të autorizuara dhe lirohen nga akciza për mallin (Naftë) që përdoret në proces të prodhimit, mbikqyrja e aktvitetit ...

Autorizim për lirim nga taksa e akcizës - propan gas

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mbajtja e evidencave për numrin e kompanive që janë të autorizuara dhe lirohen nga akciza për mallin (propan) që përdoret në proces të prodhimit dhe mbikqyrja e tyre.

Autorizim për Depo Doganore

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i mundësisë së vendosjes së mallrave nën mbikëqyrje doganore në një vend të autorizuar nga Dogana e Kosovës (Depo Doganore) pa pagesën e detyrimeve të importit,...

Autorizim për Përpunim të Brendshëm

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është ndihma për prodhuesit e brendshëm që lëndën e parë ta importojnë përkohësisht me qëllim të përpunimit dhe ri-eksportimit.

Autorizim për lirim në qarkullim të lirë

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është rregullimi i qarkullimit të lirë të mallrave të përjashtuara nga taksa doganore dhe shtimin e listës së mallrave me tarifë zero të taksës doganore.

Autorizim për përpunim nën kontroll doganor

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi për mallrat që nuk janë të Kosovës të përdoren në Kosovë në operacione që e ndryshojnë natyrën ose gjendjen e mallrave, pa iu nënshtruar detyrimeve të importit o...

Autorizim për depo të mallrave akcizor

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është themelimi i depove të mallrave akcizore.