REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Autorizimi Mjedisor

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është parandalimi ose zvogëlimi i ndikimeve negative të aktiviteteve ose projekteve të përkohshme të propozuara dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në ruajtjen dhe përmirësim...

Leja Mjedisore e Integruar

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure administrative është parandalimi dhe kontrollimi i integruar i ndotjes, përmirësimi i mjedisit, mbrojtja e shëndetit të njeriut dhe përmirësimi i cilësisë së jetës.

Pëlqimi Mjedisor

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është që përmes planeve dhe programeve, të sigurojë shkallë të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

Leje Mjedisore

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure administrative është rregullimi i kritereve për marrjen e Lejes Mjedisore për të parandaluar dhe zvogëluar ndikimet negative në mjedis të veprimtarive publike dhe private.