REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Certifikatë për minandezës

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja me licencë për minandezësit të cilë dëshirojnë ta aplikojnë profesionin e tyre.

Leje për aktivitete të veçanta

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është të u lëshohet personave juridik që kanë të bëjnë me seperacion: bazë asfallti ose betoni.

Licencë për shfrytëzim zejtar

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është ndërmarrja e aktiviteteve të shfrytëzimit zejtar të burimeve minerale në Kosovë.

Licencë për interes të publikut

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është lëshimi i licencës vetëm për ndërmarrjet publike dhe ndërmarrjet në pronesi shoqerore që kanë interes të madhe për vendin. Kjo licencë ju lëshohet psh. Trepçës, Korpora...

Licencë për hulumtim për minerale ndërtimore

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është hulumtimi i lëndëve minerale në Republikës e Kosovës, mbikëqyrja e personave në industrinë minerale, lehtësimi dhe mbeshtetja e një pjesëmarrje dhe konkurrence më të ma...

Licencë për hulumtim për të gjitha mineralet e tjera

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është hulumtimi i lëndëve minerale në Republikën e Kosovës, mbikëqyrja e personave në industrinë minerale, lehtësimi dhe mbështetja e një pjesëmarrje dhe konkurrence më të ma...

Licencë për mbajtjen e të drejtave për 1 vit dhe 3 vite

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është ruajtja e kohëzgjatjes se një Licence për hulumtim ose shfrytëzim pas pezullimit.

Licencë për shfrytëzim për mineralet energjetike

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është ndërmarja e aktiviteteve të shfrytëzimit ose eksplorimit të burimeve minerale në Kosovë.

Licencë për shfrytëzim për të gjitha mineralet e tjera përveç atyre energjetike

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është ndërmarja e aktiviteteve të shfrytëzimit ose eksplorimit të burimeve minerale në Kosovë.