REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Regjistrimi i Mjeteve Matëse në Regjistër

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Qëllimi është mbrojtja e konsumatorit dhe që të mos plasohen në treg apo mos të përdoren mjetet matëse të cilat nuk janë ligjërisht të kontrolluara.

Autorizimi i subjekteve për përgatitjen e mjeteve matëse ligjore për verifikim

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Kjo procedurë administrative ka për qëllim kryesor arritjen e standardeve më të larta në fushën e metrologjisë sipas përvojave dhe standardeve ndërkombëtare nga ana e subjekteve, të cilat synojnë të o...

Miratimi i tipit të instrumenteve matëse ligjërisht të kontrolluara

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Kjo procedurë mbështetet në standarde ndërkombëtare. Qëllimi është që të mos plasohen në treg apo mos të përdoren mjetet matëse të cilat nuk janë ligjërisht të kontrolluara.

Emërimi i Trupave për Vlerësim të Konformitetit për Verifikimin e Mjeteve Matëse Ligjore

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative është zbatimi i ligjit për metrologji, respektivisht miratimi i tipit të mjeteve matëse ligjore përmes secilës do sigurohet edhe cilësia e mjeteve matëse të ci...