REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë e aktivitetit për prodhimin e energjisë elektrike

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qellim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun e energjisë në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë konform legjislacionit...

Licencë e aktivitetit të shpërndarjes së energjisë elektrike

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qëllim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun e energjisë në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë

Licencë e aktivitetit të operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qellim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun e energjisë në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë.

Licencë e aktivitetit të operatorit të tregut të energjisë elektrike apo gazit natyror

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qëllim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun e energjisë në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë.

Licencë e aktivitetit, transiti, importi apo eksporti i energjisë elektrike apo gazit natyror

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qëllim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun e energjisë në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë.

Licencë e aktivitetit, furnizimi me energji elektrike, ngrohje apo gaz natyror

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qëllim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun e energjisë në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë.

Licencë e aktivitetit, prodhimit të energjisë termike

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qellim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun e energjisë në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë.

Licencim i aktivitetit të furnizimit publik me energji termike

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qëllim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun e energjisë në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë

Autorizim për ndërtimin e kapaciteteve të reja nga uji

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese prodhimin e energjisë elektrike nga Burimet e ripërtritëshme të energjisë.

Autorizim për ndërtimin e kapaciteteve të reja nga era

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Qëllimi i kësaj procedure është ndërtimi i kapaciteteve të reja për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë

Autorizim për ndërtimin e kapaciteteve të reja nga energjia solare

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritëshme të energjisë.

Autorizim për ndërtimin e kapaciteteve të reja nga biomasa

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Procedura e Autorizimit ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë

Licencë e aktivitetit për bashkëprodhimin e energjisë elektrike dhe ngrohjes

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qellim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun e energjisë dhe të ngrohjes në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë.

Licencë për bartje të gazit natyror

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qellim që t'u lejojë të licencuarve të operojnë në tregun per bartjen e gazit natyror në Kosovë vetëm nëse ata i plotësojnë kushtet dhe kriteret për një veprimtari të tillë për t...

Licencë e aktivitetit, deponimi i gazit natyror

Zyre e Rregullatorit të Energjisë

Kjo procedurë ka për qëllim që të kontrollojë përmbushjen e kushteve për deponimin e gazit natyror në Kosovë dhe lejimin e tyre vetëm nëse aplikuesi i plotëson kushtet dhe kriteret për një veprimtari...