REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për shfrytëzimin e produkteve pyjore jo-drunore (Leje për shfrytëzimin e tokës pyjore me qera për destinim në bujqësi)

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja me leje për shfrytëzimin e tokës pyjore me qira për ndërtimin e objekteve të përkohshme. Përmes kësaj procedure arrihet të krijohet një pasqyrë reale në terren...

Leje për shfrytëzimin e tokës pyjore me qira për ndërtimin e objekteve të përkohshme në tokat pyjore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është arritja e krijimit të një pasqyrë reale në terren e cila argumenton pronësinë por edhe synon zhvillimin edhe të sektorëve tjerë ekonomik. Me këtë procedurë arrihet të v...

Leje për kotarët dhe bylmetorët

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është krijimi i një pasqyre reale në terren e krahasuar edhe me dokumentacionin zyrtar i cili argumenton pronësinë por edhe synohet zhvillimi i sektoreve tjerë ekonomik si dh...

Leje për depo pranë rrugës në tokat pyjore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mundësia e pajisjes me leje për shfrytëzimin me qira të pronës (tokës pyjore) shtetërore.

Leje për shfrytëzimin e përkohshëm të tokës pyjore për gëlqerore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mundësia e shfrytëzimit të tokës për qëllim të shfrytëzimit për gëlqerore.

Leje për shfrytëzimin e tokës për mullinj

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës për shfrytëzimin e tokës pyjore në pronësi shtetërore me qira për mullinj.

Leje për shfrytëzimin e tokës për shtëpi bjeshkatarësh

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencioni Pyjor i Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës së shfrytëzimit me qira të tokës pyjore në pronësi shtetërore për shtëpi bjeshkatarësh.