REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për specialist stomatolog

Oda Stomatologjike e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i specialistëve të stomatologjisë, nga e cila profesionistit të fushës së specializuar i njihet e drejta e ushtrimit të profesionit. Me anë të licencimit bëhe...

Licencë për stomatolog

Oda Stomatologjike e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i specialistëve të stomatologjisë, nga e cila profesionistit të fushës së specializuar i njihet e drejta e ushtrimit të profesionit. Me anë të licencimit bëhe...

Licencë për fizioterapeut

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Kjo procedurë ka për qëllim licencimni si kusht për ushtrimin e pavarur të profesionit për të gjithë fizioterapeutët të përcaktuar me Ligjin e Shëndetësisë , të cilët janë të punësuar në institucione...

Licencë për infermier dhe mami

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Kjo procedurë bëhet për të siguruar licencimin i Infermierëve, Mamive dhe profesionistëve tjerë Shëndetësorë si kusht për ushtrimin e veprimtarisë së pavarur shëndetësore për të garantuar cilësinë e s...