REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Autorizimi për import të prekursorëve

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i importeve të prekursorëve me qëllim të pengimit të keqpërdorimit për përfitimin e opijateve ilegal.

Licencë për operim me prekursorë

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me prekursorë në tërë Republikën e Kosovës, me qëllim të vënjes nën kontrollë të qarkullimit të prekursorëve.

Licencë për operim me narkotikë qarkullim me pakicë

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me pakicë (barnatoreve) në tërë Republikën e Kosovës, me qëllim të vënjes nën kontrollë të qarkullimit të narkotikëve.

Licencë për operim me narkotikë dhe qarkullim me shumicë dhe depo farmaceutike

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i kompanive që operojnë me narkotikë pas posedimit të autorizimit të marketingut. Evidentimi i qarkulluesve me shumicë në tërë Republikën e Kosovës, me qëll...

Autorizim për import të narkotikëve

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është vënja nën kontrolle të importit të barnave narkotike dhe substancave psikotrope me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik.