REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për poligonet civile për qitje

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Poligonet civile për qitje janë objekte të dedikuara për ushtrime sportive rekreative në qitje, si dhe për aftësime lidhur me përdorimin e drejtë dhe të sigurt të armës së zjarrit, pneumatike dhe a...

Licencë për çaktivizim të armëve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi juridik për ushtrimin e veprimtarisë së çaktivizimit të armëve.

Licencë për riparim të armës

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është riparimi i armëve të zjarrit konsiderohet si aktivitet me rrezikshmëri, ndaj dhe ky aktivitet monitorohet nga organet publike me qëllim garantimin e sigurisë publike.

Licenca për qendër aftësimi me armë

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi juridik për ushtrimin e veprimtarisë së aftësimit të individëve për përdorim te sigurt të armëve.

Licencë për prodhim të armëve, pjesëve të armës dhe municionit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi juridik për ushtrimin e veprimtarisë e prodhimit të armëve, pjesëve të armës dhe municionit.

Leja për prodhim të armëve të kategorisë A

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i personit juridik të prodhojë armë, pjesët e armës dhe municion të kategorisë A, pasiqë kemi të bëjmë me materie të rrezikshme që mund të kenë ndikim në sigurin...

Leja për riparim të armëve të kategorisë A

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i personit juridik të riparojë armë të kategorisë A.

Leje për armë të kategorisë D

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi për bartjen e armëve vetëm në vendet e gjahut, shenjëtarisë vendeve të trajnimit ose vendeve për riparim.

Leja për mbajtje të armës së zjarrit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure administrative është përcaktimi i procedurave për leje për armëmbajtje për personat fizik në Republikën e Kosovë, të bazuar në arsye të justifikueshme dhe legjitime, me qëlli...

Leje për armë koleksionuese

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është të lejimi i personit juridik dhe fizik të posedojë armë koleksionuese

Pëlqim për blerje të armës së zjarrit - personat juridik

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi juridik për të blerë armë, pjesë të armës dhe municionit.

Pëlqim për blerjen e armës së zjarrit - personat fizik

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është fitimi i të drejtës ligjore nga personi fizik për blerë armë, pjesë të armës dhe municionit.

Leje për transport të armëve, pjesëve të armëve dhe municionit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i tregut të transportit të armëve dhe municionit për personat juridik.

Certifikatë e dhënies së provimit profesional për armë

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është testimi i njohurisë profesionale për përdorimin, mirëmbajtjen dhe njohurinë për armët sepse kemi të bëjmë me materie të rrezikshme që mund të kenë ndikim në sigurinë pu...

Certifikatë për kushtet minimale të ruajtjes së armëve dhe municionit

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kushteve për tregtimin e armëve, pjesëve të armëve dhe municonit nga persona juridik, për të garantuar sigurinë publike.

Leje për posedim të armës së zjarrit (Për shoqatat e gjuetisë dhe shenjëtarisë)

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i personit juridik të licencuar që të posedoj armë zjarri që i takojnë kategorisë B dhe C, që të garantojë sigurinë publike duke evidentuar personat të cilët kan...