REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për grumbullues industrial të duhanit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është që aplikantët të lejohen të grumbullojnë duhanin në kushte të sigurta për të garantuar cilësinë e produktit të tregtuar.

Lincenca për importin dhe shitjen me shumicë të duhanit

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Tregtisë

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve që merren me tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij si dhe për të siguruar cilësinë e tyre në treg.

Lincencë për eksport të produkteve të duhanit përveç duhanit të parfementuar dhe të papërpunuar

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Tregtisë

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve që merren me eksportin dhe importin për tregtimin e duhanit dhe të produkteve të tij si dhe për të garantuar cilësinë e produkteve në treg.

Lincenca për import dhe shitje me shumicë të cigareve puro (cigarillos) dhe nargjile

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Tregtisë

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve që merren me eksportin importin dhe tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij si dhe për të kontrolluar cilësinë e duhanit në treg.

Licencë për përpunues industrial të duhanit dhe produkteve të tij

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi për përpunimin e duhanit si produkt të gatshëm për industrinë e prodhimit të produkteve të duhanit që përfshinë klasifikimin e duhanit të grumbulluar nga fer...

Licencë për ngastrat e verifikuara nga inspektorët fitosanitarë ku prodhohet duhani

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Zhvillimit Rural

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i përpunimit dhe grumbullimit të duhanit në ngastra të verifikuara me parë që të garantohet cilësia e produktit.

Leje për importin e duhanit

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Inspektorati Fitosanitar Kufitar

Qëllimi i kësaj procedure ëshë monitorimi i subjekteve që merren me importimin dhe tregtimin e duhanit, për të siguruar cilësinë e produkteve në treg me ndikim në shëndetin publik.