REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Akreditimi i institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë dhe i programeve të tyre të studimit

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Agjencia e Kosovës për Akreditim

Qëllimi i kësaj procedure është transparenca e vlerësimit të cilësisë së programit mësimor dhe procesit mësimdhënës.

Njohja e diplomës së shkollës së lartë profesionale dhe nivelit Bachelor/ studime themelore

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Arsimit të Lartë

Qëllimi i kësaj procedure është njohja dhe barasvlera e diplomave dhe gradave të arsimit të lartë, të fituara në institucionet e akredituara e të pranuara të arsimit të lartë jashtë Republikës së Koso...

Njohja e diplomës Master

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Arsimit të Lartë

Qëllimi i kësaj procedure është njohja dhe barasvlerësimi i diplomave dhe gradave të arsimit të lartë, të fituara në institucionet e akredituara e të pranuara të arsimit të lartë jashtë Republikës së ...

Njohja e diplomës të doktoratës

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Arsimit të Lartë

Qëllimi i kësaj procedure është njohja dhe barasvlerësimi i diplomave dhe gradave të arsimit të lartë, të fituara në institucionet e akredituara e të pranuara të arsimit të lartë jashtë Republikës së ...

Licencimi institucioneve të arsimit të lartë privat

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Arsimit të Lartë

Qëllimi i kësaj procedure është që me anë të kësaj procedure, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të mbikëqyrë zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore të institucioneve të arsimit privat p...