REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Dozvole za poletanje i sletanje helikoptera van aerodroma

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Svrha ove procedure je da odredi uslove za poletanje i sletanje helikoptera izvan aerodroma.

Autorizacija za organizacije koje sprovode strucnu obuku u oblasti rada aerodroma

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Aerodromi

Svrha ove procedure je autorizacija relevantnih organizacija koje organizuju strucnu obuku u oblasti poslovanja aerodroma.

Odobrenje za aerodrome - klasa A

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Aerodromi

Svrha ove procedure je regulisanje sigurnosti aerodroma za javnu upotrebu, u službi vazdušnog saobracaja od strane domacih i medunarodnih vazdušnih operatora.

Odobrenje za aerodrome - klasa B

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Aerodromi

Svrha ove procedure je regulisanje sigurnosti aerodroma za javnu upotrebu, u službi vazdušnog saobracaja od strane domacih i medjunarodnih vazdušnih operatora.

Odobrenje za aerodrome - klasa C

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Aerodromi

Svrha ove procedure je regulisanje sigurnosti aerodroma za javnu upotrebu, u službi vazdušnog saobracaja od strane domacih i medjunarodnih vazdušnih operatora.

Odobrenje za helikoptere EH 131217

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Aerodromi

Svrha ove procedure je izdavanja uverenja i regulisanje bezbednosti heliodroma za javnu upotrebu, a u cilju ispunjavanja rada vazdušnog prevoza lokalnih i medjunarodnih operatera.

Sertifikacija za organizaciju obuke

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Usluge Vazdusne Navigacije

Svrha ove procedure je da osigura da organizacija koja se bavi obukama obavlja posao na bezbedan i kvalitetan nacin, da je njegova usluga efikasna i da radi u saglasnosti sa pravilima i najvišim stand...

Sertifikat za rukovanje opasnim materijama

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Svrha ove procedure je da odredi da ce opasne materije biti prihvacene i prosledjene samo onim licima (pošiljaocima, preusmeravacima tovara, operaterima zemaljskih transportnih usluga, kargo agentima...

Sertifikacija organizacija koje pružaju obuku za rukovanje opasnim materijama

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Svrha ove procedure je da certifikuje organizaciju koja namerava da obavi obuku o opasnim materijama.

Odobrenje za program obuke za opasne materije

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Svrha ove procedure je uspostavljanje i održavanje inicijalnih i periodicnih programa obuke za opasne materije od strane trenera za: a) rukovaoce opasnim otpadom, ukljucujuci lica koja pakuju i lica ...

Prihvatanje instruktor za opasnih materija

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Svrha ove procedure je to da instruktori koji drže pocetne i periodicne programe obuke za rukovanje opasnim materijama, u najmanju ruku, moraju ispunjavati kriterijume koji su navedeni u pravilniku br...

Odobrenje za prevoz opasnih materija vazdušnim putem

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Svrha ove procedure je odobrenje za vazdušne operatere koji žele da prevoze opasne materije vazdušnim putem. Imalac Sertifikata vazdušnog operatera (AOC), a koji izdaje Uprava za civilno vazduhoplo...

Odobrenje za rad bespilotnih avionskih sistema (BVS)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Svrha odobrenja za letenje u okviru BVS je regulisanje vazduhoplovnih aktivnosti koje se ticu bespilotnih vazduhoplovnih sistema (BVS), a koji lete u vazdušnom prostoru Republike Kosovo, kao i razvoj ...

Registracija bespilotnih vazduhoplovnih sistema (SAP)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Svrha ove procedure je registrovanje BVS i upisivanje u SAP registar, kojim upravlja UCVK.

Sertifikovanje aerodroma - klasa A

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedur je da reguliše bezbednost aerodroma za javnu upotrebu, usluge vazdušnog prevoza lokalnih i medunarodjnih avioprevoznika i izdavanje sertifikata za rad aerodroma za javnu upotrebu, a...

Sertifikovanje aerodroma - klasa B

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da reguliše bezbednost aerodroma za javnu upotrebu, usluge vazdušnog prevoza lokalnih i medunarodnih avioprevoznika i izdavanje sertifikata za rad aerodroma za javnu upotrebu, a...

Sertifikovanje aerodroma - klasa C

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da reguliše bezbednost aerodroma za javnu upotrebu, usluge vazdušnog prevoza lokalnih i medunarodnih avioprevoznika i izdavanje sertifikata za rad aerodroma za javnu upotrebu, a...

Sertifikovanje heliodroma

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje uverenja o radu heliodroma za javnu upotrebu, a u cilju ispunjavanja rada vazdušnog prevoza lokalnih i medjunarodnih operatera.

Odobrenje za zemaljske usluge

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da osigura jednak pristup tržištu zemljišnih usluga kako bi se poboljšao kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima aerodroma i kako bi se održao visok nivo bezbednosti.

Licenca za rad avioprevoznika

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za civilno vazduhoplovstvo

Svrha ove procedure je regulisanje tržišta vazduhoplovnih usluga

Sertifikat za avioprevoznike - (AOC-Air Operator Certificate)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše i pojednostavi postupak, kontrolu i procenu neophodnih dokumenata i opis inspekcija/revizija koje su potrebne za proces izdavanja sertifikata za avioprevoznike. Pregled...

Odobrenje ugovora o davanju u zakup (iznajmljivanju)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces kao i da proveri potrebne dokumente. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost posla.

Odobravanje sistema kvaliteta podnosioca zahteva (AOC, FTO, AMO)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je opis i pojednostavljenje procesa, kao i kontrola i evaluacija dokumenata potrebnih za odobravanje / odobravanje sistema kvaliteta koji ce regulirati rad podnosioca zahtjeva. Ver...

Odobrenje liste minimalne opreme (MEL-Minimum Equipment List)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je davanje odobrenja organizacijama i osoblju koje je deo sledecih procesa, JAR-MMEL-MEL-Glavne liste minimalne opreme i lista minimalne opreme, JAR-26-Dodatni zahtevi za letenje z...

Posebna odobrenja - proširena pravila za avione sa dva motora

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše i pojednostavi inspekciju i procenu neophodne dokumentacije za izdavanje posebnog odobrenja - proširena pravila za avione sa dva motora.

Posebno odobrenje - smanjenje minimalne vertikalne separacije

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da ukljuci aktivnosti na zahtjev za odobrenje za smanjenu minimalnu vertikalnu separacije; Procedura takode opisuje proces kao i provjeru potrebnih dokumenata. Verifikacija doku...

Posebna odobrenja

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je opis procesa, kao i kontrola dokumenata potrebnih za odobrenje za podrucja plovidbe; Minimalna specifikacija performansi plovidbe; Potrebna navigacijska performansa; Verifikacij...

Posebna odobrenja - rad u svim vremenskim uslovima

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je opisati postupak kao i proveru potrebnih dokumenata za saglasnosti za specijalno - upravljanje u svim vremenskim uslovima i upavljanje pri maloj vidljivosti i niskoj vidljivost...

Posebna odobrenja - prevoz opasnih materija

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces kao i da proveri potrebne dokumente. Verifikacija dokumenata je potrebna kako bi se osigurala tacnost rada za specijalne saglasnosti - prevoz opasnih materija.

Licenca osoblju koje radi na održavanju letelica

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je da pojednostaviti upotrebljivost pravnog osnova za izdavanje, produženje, obnavljanje i validaciju licenci avio-mehanicara.

Odobrenje prirucnika organizacija za obuku

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je da pojednostavi upotrebljivost pravne osnove za odobrenje radnih prirucnika za obuku za pilote/ avio-mehanicare za organizacije / škole.

Sertifikovanje organizacija za obuku održavanja aviona

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je da pojednostaviti upotrebljivost pravne osnove za dodelu, proširenje, obnavljanje i validaciju organizacija / škola za obuku avio-mehanicara.

Izdavanje sertifikata školama letenja

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je da pojednostaviti upotrebljivost pravne osnove za davanje, produženje, obnavljanje i potvrdivanje organizacija za obuku / škola za pilote letelica.

Sertifikacija opreme za obuku za simulaciju letenja

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrative procedure je pojednostaviti upotrebljivost pravne osnove za odobrenje simulatora za prakticnu obuku pilota aviona.

Sertifikovanje organizacija koje se bave održavanjem letelica

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje odobrenja organizacijama koje se bave održavanjem letelica

Sertifikovanje organizacija koje se bave održavanjem letelica deo-M podstav F

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje odobrenja organizacijama koje se bave održavanjem letelica

Odobrenje za instruktore

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces kao i da proveri potrebne dokumente. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost posla. Ovaj postupak treba da postoji iz razloga sigurnosti ...

Dozvola za opšte letacko osoblje (ultralaki avioni i paraglajderi)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je opisati proces i proveriti potrebne dokumente. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost u radu.

Sertifikovanje avioprevoznika za rad u vazduhu

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše i pojednostavi postupak i kontrola i procena neophodnih dokumenata za proces izdavanja sertifikata za avioprevoznike. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se os...

Sertifikat ogranicene osposobljenosti za let

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje sertifikata o sposobnosti letenja letelice.

Sertifikat osposobljenosti za let

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje sertifikata o sposobnosti letenja letelice.

Sertifikat osposobljenosti za let za izvoz

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje sertifikata entitetima za procenu osposobljenosti za let koja je neophodna za izvoz

Sertifikovanje centara za medicinsku avijaciju

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je odobrenje i obnova sertifikata za centar medicinske aviacije (AMC), na taj nacin osiguravajuci zdravlje i bezbednost putnika.

Sertifikovanje i izdavanje dozvola medicinskom osoblju

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je sertifikovanje medicinskog osoblja za kontrolore leta.

Sertifikat za buku

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha administrativne procedure je da pojednostavi korišcenje pravne osnove izdavanje sertifikata za avionsku buku.

Posebna odobrenja za navigaciju oblasti

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces kao i da proveri potrebne dokumente. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost posla. Ovaj postupak treba da postoji iz razloga bezbednosti...

Sertifikovanje ovlašcenih medicinskih lica za pregled

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je stvaranje najpogodnijih uslova za zdravstvenu zaštitu zaposlenih u vazdušnom saobracaju.

Odobrenje ugovora o održavanju

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je odobrenje ugovora za održavanje letelica.

Odobrenje operativnog prirucnika (OM-Operations Manual)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše aktivnosti od formalne prijave do AOC do faze demonstracije i kontrole potrebnih dokumenata za helikoptere komercijalnog vazdušnog saobracaja.

Odobrenje za sistem tehnickog dnevnika (AIW)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje odobrenja za dnevnike letenja/dnevnike tehnickih modifikacija.

Odobrenje/ovlašcenje za pregled prirucnika o radu

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces i procenu dokumenata koji su neophodni za izmenu i ponovno odobravanje prirucnika za letenje. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u ...

Ispunjavanje kriterijuma/odobrenje odgovornog upravnika koji poseduje serifikat letenja.

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces i proveru neophodnih dokumenata. Još jedan cilj je procena kandidata putem testova (na nacin na koji je propisan). Pregledanje i procena dokumenata je neophodn...

Ispunjavanje kriterijuma/odobrenje odgovornog upravnika koji poseduje serifikat letenja.

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces i proveru neophodnih dokumenata za upravljanje osobljem. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu.

Izdavanje licence za kabinsko osoblje

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje licence za kabinsko osoblje.

Odobrenje programa obuke za osoblje u avionu

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da opiše proces i proveru neophodnih dokumenata za odobravanje programa obuke. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu. Ovaj postupak bi trebalo ...

Sertifikovanje usluga preduzeca koja obavljaju usluge vazduhoplovne navigacije

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da pruži siguran, kvalitetan i efikasan servis provajdera vazduhoplovne navigacije na osnovu najviših standarda i standarda civilnog vazduhoplovstva u skladu sa Zakonom o civiln...

Licenciranje za kontrolore leta

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da osigura da osoblje koje je odgovorno za usluge kontrole leta ispunjavaju regulatorne kriterijume u smislu veština, znanja, iskustva, zdravstvenog stanja, znanja engleskog jez...

Odobrenje za ugradnju i modifikaciju opreme ili sistema

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Svrha ove procedure je da osigura da promene na bankomatima nemaju efekta na bezbednost rada: trebalo bi proceniti da li promene na bankomatima mogu da se odraze na bezbednost u znacajnoj meri. Takode...