REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje për pajisje me vula institucionet e Republikës së Kosovës

Ministria e Administratës Publike

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja e institucioneve publike me vula dhe që përmes tyre personat a autorizuar të jenë në gjendje të kryejnë shërbimet e nevojshme administrative.

Regjistrimi i Organizatave Jo-Qeveritare

Ministria e Administratës Publike

Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i Organizatave Jo-Qeveritare në Kosovë, evdidentimi i tyre dhe azhornimi i informacionit për to.